Јавна расправа нацрта Буџета општине Косјерић за 2021. годину

Категорија: Јавни позиви

На основу члана 26. Одлуке о јавним расправама („Службени лист општине Косјерић“, бр. 6/2020), Општинско веће општине Косјерић на седници одржаној 12. новембра 2020. године, доноси

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

  1. Јавна расправа се спроводи о Нацрту буџета општине Косјерић за 2021. годину.
  2. Јавна расправа ће се одржати дана 03.12.2020. године у сали број З у приземљу општине Косјерић, са почетком у 08,00 часова, а примедбе, предлози и сугестије могу се достављати од 12.11.2020. године, на писарници Општинске управе у приземљу до почетка одржавања јавне расправе.
  3. Јавна расправа се организује са циљем прибављања предлога, примедби и сугестија грађана о Нацрту буџета општине Косјерић за 2021. годину и то:
    Истицањем Нацрта буџета општине Косјерић за 2021. годину на сајту и огласној табли општине Косјерић.
  4. Општинско веће утврђује јавни позив грађанима, стручној и осталој јавности за учешће у јавној расправи који је саставни део овог Нацрта. Јавни позив се објављује на сајту општине Косјерић.
  5. За реализацију ове Одлуке задужује се Одељење за привреду, ЛЕР, финансије и буџет Општинске управе општине Косјерић.
  6. По спроведеној јавној расправи Одељење за привреду, ЛЕР, финансије и буџет ће размотрити предлоге, примедбе јавности и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи која се доставља Општинском већу општине Косјерић заједно са Нацртом буџета општине Косјерић за 2021. годину.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број 400-131 од 12. новембра 2020. године

Председник Општинског већа, 
Жарко Ђокић

Извештај са Јавне расправе можете преузети ОВДЕ

Нацрт Буџета општине Косјерић за 2021. годину можете преузети ОВДЕ
Нацрт Плана и програма Одељења за урбанизам… можете преузети ОВДЕ

Назад
Излагање на поновљен јавни увид дела измене и допуне Плана генералне регулације града Косјерића
Напред
Јавна расправа нацрта Стратегије развоја система социјалне заштите
Изборник