Registracija stambenih zajednica

Poštovani sugrađani,

Stupanjem na snagu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS“, br. 104/16) dana 31.12.2016. godine prestao je da važi Zakon o održavanju stambenih zgrada („Službeni glasnik RS“, br. 44/95, 46/98, 1/01 – US, 101/05 – dr. zakon, 27/11 – US, 88/2011), na osnovu koga je opština Kosjerić vodila evidenciju Skupština/Saveta zgrada i izdavala uverenja o formiranju Skupštine/Saveta zgrade i izboru predsednika u skladu sa članom 162. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ“ br. 33/97 31/01 i „Službeni glasnik RS“, br. 30/2010).

Novim Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada propisana je obaveza Skupština ili Saveta zgrada koji su formirani u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 31.12.2016. godine, kao i obaveza vlasnika posebnih delova zgrade u kojoj nije formirana Skupština ili Savet zgrade, da u roku od šest meseci od dana početka rada Registra izvrše registraciju stambene zajednice podnošenjem prijave registru od strane upravnika ili drugog zakonom ovlašćenog lica u skladu sa članovima 22. i 23. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS“, br.104/16).
Ovim putem vas obaveštavamo da je počela registracija stambenih zajednica koje se nalaze na teritoriji opštine Kosjerić, podnošenjem prijava za registraciju Opštinskoj upravi Kosjerić.

Registar stambenih zajednica (u daljem tekstu: Registar) vodi Opštinska uprava u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada (“Službeni glasnik RS“, broj 104/16).

Registar je elektronska baza podataka i dokumenata u kojoj su sadržani podaci o stambenim zajednicama na teritoriji svake lokalne samouprave, a jedinstvenu, centralnu i javnu bazu podataka u kojoj su objedinjeni podaci o stambenim zajednicama iz svih registara na teritoriji Republike Srbije vodi Republički geodetski zavod.

Registrator je lice koje je ovlašćeno za vođenje Registra i koje je dužno da obezbedi zakonito, ažurno i tačno vođenje Registra.

U skladu sa članom 19. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada u postupku registracije, Registrator vrši isključivo proveru formalnih uslova za upis podataka u Registar, koji su predmet registracije i objavljivanja, na osnovu činjenica iz prijave i priloženih dokumenata, bez ispitivanja tačnosti činjenica iz prijave, verodostojnosti priloženih dokumenata i pravilnosti i zakonitosti postupaka u kojima su dokumenti doneti.

Registrator proverava ispunjenost sledećih uslova:

 1. nadležnost za postupanje po prijavi,
 2. da li je podnosilac prijave lice koje, u skladu sa Zakonom, može biti podnosilac takve prijave,
 3. da li prijava sadrži sve propisane podatke i dokumente,
 4. da li su podaci navedeni u prijavi u skladu sa registrovanim podacima i dokumentima, i
 5. da li je uz prijavu dostavljen dokaz o uplati propisane administrativne takse i takse za uslugu vođenja jedinstvene evidencije stambenih zajednica.

Pokretanje postupka registracije:

Posutpak registacije pokreće se podnošenjem prijave Opštinskoj upravi, ul. Olge Grbić br. 10, putem opštinske pisarnice.

Obrazac prijave za upis u Registar sa pregledom dokumenata koja su potrebna da se prilože uz prijavu, zainteresovana lica mogu dobiti u Opštinskoj upravi ili na internet stranici opštine Kosjerić.

Uz prijavu prilaže se i dokaz o uplati lokalne administrativne takse u iznosu od 700,00 dinara za zahtev i rešenje.

Dokumentacija za registraciju stambene zajednice:

 1. Obrazac prijave za registraciju stambene zajednice, koji možete preuzeti OVDE,
 2. Dodatak obrasca prijave za istraciju stambene zajednice, koji možete preuzeti OVDE
 3. Obrazac prijave za ažuriranje podataka, koji možete preuzeti OVDE i
 4. Model zapisnika sa sednice i odluku o izboru upravnika stambene zajednice, možete preuzeti OVDE.

Uz popunjen obrazac prijave, u zavisnosti od vrste registracije (upis stambene zajednice, registracija promene ili brisanja podataka i dokumenata o stambenoj zajednice / upravniku / profesionalnom upravniku), prilaže se odgovarajuća potrebna dokumentacija.

01 Za stambenu zajednicu koja ima upravnika (prijavu podnosi izabrani upravnik):

 1. zapisnik sa sednice kada je doneta odluka stambene zajednice o izboru upravnika;
 2. očitana lična karta sa čipom ili kopija lične karte podnosioca zahteva;
 3. dokaz o uplati administrativne takse za registraciju.

Ukoliko je stambena zajednica svoje međusobne odnose, prava i obaveze uredila aktom o pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova – Pravila vlasnika, uz prijavu za registraciju se prilaže i ovaj akt, koji se objavljuje u Registru stambenih zajednica.

02 Za stambenu zajednicu koja ima upravnika (prijavu podnosi drugo ovlašćeno lice):

 1. zapisnik sa sednice skupštine stambene zajednice kada je doneta odluka o izboru upravnika, sa ovlašćenjem drugom licu za upis stambene zajednice u Registar;
 2. očitana lična karta sa čipom ili kopija lične karte podnosioca zahteva;
 3. dokaz o uplati administrativne takse za registraciju.

Ukoliko je stambena zajednica svoje međusobne odnose, prava i obaveze uredila aktom o pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova – Pravila vlasnika, uz prijavu za registraciju se prilaže i ovaj akt, koji se objavljuje u Registru stambenih zajednica.

03 Za stambenu zajednicu koja ima profesionalnog upravnika:

 1.  zapisnik sa sednice kada je doneta odluka stambene zajednice o poveravanju poslova upravljanja profesionalnom upravniku;
 2. ugovor o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja između stambene zajednice i organizatora profesionalnog upravljanja, ukoliko je stambena zajednica donela odluku o poveravanju poslova upravljanja profesionalnom upravniku;
 3. očitana lična karta sa čipom ili kopija lične karte podnosioca zahteva;
 4. dokaz o uplati administrativne takse za registraciju.

Ukoliko je stambena zajednica svoje međusobne odnose, prava i obaveze uredila aktom o pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova – Pravila vlasnika, uz prijavu za registraciju se prilaže i ovaj akt, koji se objavljuje u Registru stambenih zajednica.

04 Za stambenu zajednicu koja ima profesionalnog upravnika imenovanog u postupku prinudne uprave (prijavu podnosi imenovani profesionalni upravnik):

 1. rešenje nadležnog organa lokalne samouprave o imenovanju profesionalnog upravnika za prinudnu upravu;
 2. očitana lična karta sa čipom ili kopija lične karte podnosioca zahteva;
 3. dokaz o uplati administrativne takse za registraciju.

05 Za registraciju promene podataka ili dokumenata o stambenoj zajednici prilaže se dokaz o nastalim promenama:

 1. zapisnik sa sednice na kojoj je doneta odluka o formiranju nove stambene zajednice (uz belešku o poništavanju prethodne stambene zajednice), ukoliko se stambena zajednica formira na način drugačiji od prethodno registrovane stambene zajednice (stambena zajednica zgrade, ulaza, više ulaza i sl.);
 2. akt o pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova, ukoliko je stambena zajednica usvojila promene ovog akta ili je svoje međusobne odnose, prava i obaveze uredila ovim aktom u skladu sa Zakonom;
 3. rešenje nadležnog organa o promeni adrese, u slučaju promene podatka o adresi stambene zajednice (naziv ulice i kućni broj);
 4. očitana lična karta sa čipom ili kopija lične karte podnosioca zahteva;
 5. dokaz o uplati administrativne takse.

06 Za registraciju brisanja podataka ili dokumenata o stambenoj zajednici prilaže se dokaz o brisanju:

 1. zapisnik sa sednice kada je doneta odluka stambene zajednice o poništavanju registrovanog akta o pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova, ukoliko stambena zajednica svoje međusobne odnose, prava i obaveze neće više uređivati na način utvrđen ovim aktom;
 2. rešenje nadležnog organa koji je izdao rešenje o rušenju zgrade, u slučaju rušenja zgrade;
 3. očitana lična karta sa čipom ili kopija lične karte podnosioca zahteva;
 4. dokaz o uplati administrativne takse.

07 Za evidenciju upisa, promene ili brisanja podataka o stambenoj zajednici i zgradi, ukoliko se ti podaci ne preuzimaju u elektronskoj formi iz registra koji vodi Republički geodetski zavod ili iz drugih službenih registara i/ili evidencija, prilaže se:

 1. potvrda o dodeljenom poreskom identifikacionom broju (PIB) i izvršenoj registraciji poreskog obveznika;
 2. potvrda ili kopija ugovora o otvorenom tekućem računu stambene zajednice;
 3. očitana lična karta sa čipom ili kopija lične karte podnosioca zahteva.

Normativni akti:

 1. Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada (“Službeni glasnik RS“, broj 104/16) – OVDE,
 2. Pravilnik o sadržini registra i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju podataka o stambenim zajednicama, kao i načinu podnošenja podataka i dokumenata (“Službeni glasnik RS“, br. 49/17) – OVDE,
 3. Pravilnik o programu ispita i načinu polaganja ispita, uslovima za sticanje i oduzimanje licence za profesionalnog upravnika i sadržini registra profesionalnih upravnika (“Službeni glasnik RS“, br. 41/17) – OVDE.
Jedinstvenu evidenciju stambenih zajednica možete pogledati OVDE
REGISTARATOR,
Vesna Mandić
Kontakt: 060/82-56-266
E- pošta: prosvetni.inspektor@kosjeric.rs
 

ZAMENIK REGISTRATORA,
Radmila Vukadinović
Kontakt: 060/82-56-361
E-pošta: zastitanaradu.kosjeric@gmail.com

Izbornik