Pisarnica

PRIJEM PODNESAKA I RAD SA STRANKAMA

 • Prijem podnesaka (lično ili putem pošte), žalbi, dopuna
 • Donošenje projekata iz arhivskog depoa na uvid na zahtev stranke
 • Usmena obaveštenja ( Za obaveštenje o kretanju predmeta obratiti se Načelniku Opštinske uprave)

RADNE KNjIŽICE

Izdavanje radnih knjižica:

 1. Popunjen zahtev za izdavanje,
 2. Blanko radna knjižica (NAPOMENA: NE popunjavati podatke!),
 3. Lična karta na uvid,
 4. Original na uvid,
 5. Uverenje o državljanstvu.

Dopuna podataka o stručnoj spremi u radnoj knjižici:

 1. Radna knjižica,
 2. Važeća lična isprava,
 3. Original na uvid.

Promena ličnog imena u radnoj knjižici:

 1. Radna knjižica,
 2. Važeća lična isprava,
 3. Rešenje o promeni ličnog imena na uvid.

Izdavanje duplikata radne knjižice:

 1. Popunjen zahtev,
 2. Potvrda da je radna knjižica oglašena nevažećom u Službenom glasniku Republike Srbije,
 3. Važeća lična isprava – original na uvid,
 4. Uverenje o državljanstvu.

OVERA POTPISA, RUKOPISA I PREPISA

Overa prepisa: 

 1. Original dokumenta na uvid,
 2. Fotokopije dokumenata,
 3. Priznanica o uplati takse.

NAPOMENA: Oslobođeno plaćanja takse kada se overava službenoza školuza posao i za zdravstveno osiguranje i penziju.

Overa potpisa bez svedoka: 

 1. Lična izjava,
 2. Važeća lična isprava,
 3. Priznanica o uplati takse.

Overa potpisa sa dva svedoka: 

 1. Izjave uz dva svedoka,
 2. Važeće lične isprave,
 3. Priznanica o uplatii takse.

-CENOVNIK USLUGA-

Republička administrativna taksa: 

 • Iznos za uplatu: 370,00 dinara (po potpisu),
 • Primalac: Budžet Republike Srbije,
 • Svrha uplate: Administrativna taksa,
 • Tekući račun: 840-742221843-57,
 • Poziv na broj: 97 51-048.

Opštinska taksa:

 • Iznos za uplatu: 200,00 dinara
 • Primalac: Budžet SO-e Kosjerić
 • Tekući račun: 840-745151843-03
 • Poziv na broj: 97 51-048
Izbornik