Ozakonjenje objekata

Ovo uputstvo namenjeno je svim vlasnicima koji su izgradili objekte bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i kojima je potrebna informacija o mogućnostima i postupku ozakonjenja. Cilj ovog uputstva je dati najosnovnije informacije i objasniti proceduru dobijanja rešenja o ozakonjenju. U ovom uputstvu ćete naći odgovore na uopšten, pojednostvljen slučaj,  dok za pojedinačne probleme, po našem savetu, potrebno je angažovati ovlašćenu stručnu osobu – arhitektu ili građevinskog inženjera koja će detaljno proučiti Vaš slučaj i dokumentaciju.

Sam tekst Zakona o ozakonjenju objekata možete pogledati OVDE.

 1. OPŠTE INFORMACIJE I KONTAKT
Opština Kosjerić

Odeljenja za urbanizam, investicije, izgradnju i inspekcijske poslove

– Građevinska inspekcija –

Olge Grbić 10

31 260 Kosjerić

Tel. 031/781-460 (centrala)

Odeljenje za urbanizam, investicije, izgradnju i inspekcijske poslove Opštinske uprave opštine Kosjerić, izdaje rešenje o ozakonjenju objekata po Zakonu o ozakonjenju koji je počeo da se primenjuje dana 27.11.2015. godine, odnosno naredog dana po objavljivanju u Službenom glasniku RS br. 96/2015.

Bliže informacije, građani mogu dobiti u kancelariji broj 28 na drugom spratu Opštinske uprave opštine Kosjerić svakim radnim danom od 7,00 – 15,00 časova.

 1. OBJEKTI KOJI SU PREDMET OZAKONjENjA

Nezakonito izgrađen objekat koji se može ozakoniti ako je objekat izgrađen bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, kao i objekat koji poseduje građevinsku dozvolu i potvrđen glavni projekat na kojem je prilikom izvođenja radova odstupljeo od izdate građevinske dozvole. Takođe se mogu ozakoniti i pomoćni objekat i drugi objekat koji je u funkciji glavnog objekta kao i  objekti koji su završeni u građevinskom smislu.

Objekat za koji je podnet zahtev za legalizaciju u skladu sa ranije važećim zakonom kojim je bila uređena legalizacija objekata, do 29. januara 2014. godine se takođe smatraju objektima koji mogu ući u proceduru ozakonjenja. Zahtevi i prijave za legalizaciju podneti do 29. januara 2014. godine, smatraju se zahtevima u smislu ovog Zakona,

Objekat za koji nije podnet zahtev za legalizaciju a koji je vidljiv na satelitskom snimku teritorije Republike Srbije iz 2015. godine, se svrstava u objekte za koje će se po službenoj dužnosti pokretati postupak ozakoonjenja posle popisa objekata koju obavlja građevinska inspekcija.

POPIS NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA

Popis objekata koji su nezakonito izgrađeni vrši se prema programu popisa po zonama, odnosno celinama, koji na predlog građevinske inspekcije donosi Načelnik Opštinske uprave.

Rok za sačinjavanje popisa nezakonito izgrađenih objekata je 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Po završetku popisa nezakonito izgrađenih objekata iz jedne zone, odnosno celine, nadležni građevinski inspektor donosi pojedinačna rešenja o rušenju objekta, za sve nezakonito izgrađene objekte koji su na popisu.

Rešenje o rušenju objekta donosi građevinski inspektor u roku od sedam dana od dana evidentiranja u skladu sa ovim zakonom i u roku od tri dana ga dostavlja organu nadležnom za izdavanje rešenja o ozakonjenju (Odeljenja za urbanizam, investicije, izgradnju i inspekcijske poslove – Odsek za izdavanje građevinskih dozvola, urbanizam, izgradnju i imovinsko – pravne poslove), a po dobijanju rešenja nadležni organ po službenoj dužnosti pokreće postupak ozakonjenja u skladu Zakonom o ozakonjenju.

 1. PREDMET OZAKONjENjA NE MOŽE BITI OBJEKAT:
 1. izgrađen, odnosno rekonstruisan na zemljištu nepovoljnom za građenje (klizišta, močvarno tlo i sl.);
 2. izgrađen, odnosno rekonstruisan od materijala koji ne obezbeđuje trajnost i sigurnost objekta;
 3. izgrađen na površinama javne namene, odnosno na zemljištu planiranom za uređenje ili izgradnju objekata javne namene za koje se, u skladu sa odredbama posebnog zakona, utvrđuje javni interes i koji su u obaveznoj javnoj svojini u skladu sa odredbama drugih posebnih zakona;
 4. izgrađen u prvom i drugom stepenu zaštite prirodnog dobra (osim vikendica i drugih porodičnih objekata za odmor u drugom stepenu zaštite prirodnog dobra), odnosno u zoni zaštite kulturnog dobra od izuzetnog značaja i zoni zaštite kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne baštine, i sl.
 5. izgrađen u zaštitnoj zoni duž trase radio koridora, na pravcima prostiranja usmerenih radio signala između radio stanica, u kojoj nije dozvoljena izgradnja ili postavljanje drugih radio stanica, antenskih sistema ili drugih objekata koji mogu ometati prostiranje radio signala ili uzrokovati štetne smetnje,
 6. Izuzetno nadležni organ će izdati rešenje o ozakonjenju, ako u postupku bude pribavljena saglasnost upravljača javnog dobra, odnosno saglasnost organizacije nadležne za zaštitu prirodnih, odnosno kulturnih dobara.
 7. objekat koji je izgrađen bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju u skladu sa propisima po kojima u vreme izgradnje nije bila propisana obaveza pribavljanja građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju,
 8. objekat za koji je, u skladu sa ranije važećim propisima izdata privremena građevinska dozvola  – vlasnik takvog objekta stiče pravo upisa prava svojine, pribavljanjem upotrebne dozvole,
 9. objekat za koji je izdato rešenje o građevinskoj dozvoli, a koji se koristi bez izdatog rešenja  o upotrebnoj dozvoli – upotrebna dozvola pribavlja se u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, odnosno na osnovu propisa koji je važio u  vreme izdavanja građevinske dozvole.
 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Dokaz o odgovarajućem pravu na građevinskom zemljištu ili objektu.

Kao odgovarajuće pravo smatra se pravo svojine na objektu, odnosno pravo svojine, pravo korišćenja ili pravo zakupa na građevinskom zemljištu u javnoj svojini, kao i druga prava propisana Zakonom o planiranju i izgradnji, kao odgovarajuća prava na građevinskom zemljištu.

Vlasnici nezakonito izgrađenih objekata dužni su da se prvo obrate privrednom društvo, odnosno drugom pravnom licu ili preduzetniku, koji su upisani u odgovarajući registar radi izrade potrebne dokumentacije.

Ovlšćeni arhitekti ili građevinski inženjeri izrađuju Izveštaj o zatečenom stanju koji sadrži elaborat geodetskih radova, a sve u skladu sa Zakonom o ozakonjenju.

Elaborat geodetskih radova izrađuje ovlašćena geodetska organizacija ili preduzetnik.

Za objekte za koje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita od požara pribavlja saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova na projektnu dokumentaciju, pored izveštaja o zatečenom stanju objekta prilaže se projekat za izvođenje radova sa saglasnošću organa nadležnog za poslove zaštite od požara.

 1. POSTUPAK OZAKONjENjA
 2. Po utvrđivanju ispunjenosti prethodnih uslova, nadležni organ upućuje obaveštenje vlasniku nezakonito  izgrađenog objekta da u roku od 30 dana od dana dostavljanja obaveštenja dostavi dokaz o odgovarajućem pravu, osim u slučaju da je dokaz o odgovarajućem pravu već dostavljen u postupku legalizacije bespravno izgrađenog objekta.

Vlasnik nezakonito izgrađenog objekta može, pre isteka roka podneti zahtev za produžetak tog roka.

Ako vlasnik nezakonito izgrađenog objekta ne dostavi traženi dokaz, a ne zatraži produženje roka, nadležni organ će zaključkom odbaciti zahtev, a zaključak dostavlja građevinskoj inspekciji.

 1. Kada nadležni organ utvrdi ispunjenost prethodnih uslova za ozakonjenje i postojanje odgovarajućeg prava u smislu ovog zakona, nastavlja postupak ozakonjenja, i obaveštava vlasnika nezakonito izgrađenog objekta da u roku od 30 dana od dana dostavljanja obaveštenja dostavi izveštaj sa elaboratom geodetskih radova, odnosno proverava da li su navedeni dokazi dostavljeni u postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata.

Ako vlasnik nezakonito izgrađenog objekta ne dostavi izveštaj sa elaboratom geodetskih radova u propisanom roku, nadležni organ će zaključkom odbaciti zahtev, koji se bez  odlaganja dostavlja građevinskoj inspekciji.

Ukoliko izveštaj o zatečenom stanju objekta sa elaboratom geodetskih radova, odnosno drugi dokumenti koji su propisani ovim zakonom kao dokaz umesto izveštaja i elaborata geodetskih radova, nisu izrađeni u skladu sa ovim zakonom, nadležni organ o tome obaveštava vlasnika nezakonito izgrađenog objekta i nalaže da u roku od 60 dana dostavi traženi dokument izrađen u skladu sa ovim zakonom.

Ako vlasnik nezakonito izgrađenog objekta ne dostavi dokument u propisanom roku, nadležni organ će zaključkom odbaciti zahtev , a po pravnosnažno okončanom postupku, u roku od tri dana dostavlja građevinskoj inspekciji.

 1. Ako je podnet zahtev za legalizaciju i tehnička dokumentacija propisana tada važećim propisima o legalizaciji, elaborat geodetskih radova, geodetski snimak, odnosno kopija plana, nadležni organ proverava da li sadržina tehničke dokumentacije odgovara sadržini propisanoj za izveštaj o zatečenom stanju, i ako odgovara nadležni organ to konstatuje i priznaje kao izveštaj.
 2. Kada nadležni organ utvrdi da postoji mogućnost ozakonjenja, obaveštava vlasnika nezakonito izgrađenog objekta da u roku od 15 dana od dana dostavljanja obaveštenja plati taksu za ozakonjenje.

Ako vlasnik nezakonito sagrađenog objekta ne dostavi dokaz o plaćenoj taksi u propisanom roku  nadležni organ će zaključkom odbaciti zahtev.

 1. Po dostavljanju dokaza da je plaćena taksa za ozakonjenje, nadležni organ u roku od osam dana izdaje rešenje o ozakonjenju.

TAKSE ZA OZAKONjENjE

 1. Taksa u iznosu od 5.000,00 dinara za ozakonjenje porodičnog objekta ili stana, korisne površine do 100 m², pomoćne i ekonomske objekte, proizvodne i skladišne objekte, kao i sve druge objekte i radove iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji.
 2. Za porodične stambene objekte i stanove korisne površine od 100 m² do 200 m², plaća se taksa za ozakonjenje u iznosu od 15.000,00 dinara.
 3. Za porodične stambene objekte i stanove korisne površine od 200 m² do 300 m², plaća se taksa za ozakonjenje u iznosu od 20.000,00 dinara.
 4. Za porodične stambene objekte korisne površine preko 300 m², plaća se taksa za ozakonjenje u iznosu od 50.000,00 dinara.
 5. Za stambene i stambeno poslovne objekte namenjene tržištu koji se sastoje od više stanova i drugih posebnih delova, korisne površine do 500 m² i komercijalne objekte do 500 m², plaća se taksa za ozakonjenje u iznosu od 250.000,00 dinara.
 6. Za stambene i stambeno poslovne objekte namenjene tržištu koji se sastoje od više stanova i drugih posebnih delova, korisne površine od 500 m² do 1000 m² i komercijalne objekte od 500 m² do 1000 m², plaća se taksa za ozakonjenje u iznosu od 500.000,00 dinara.
 7. Za stambene i stambeno poslovne objekte namenjene tržištu koji se sastoje od više stanova i drugih posebnih delova, korisne površine od 1000 m² do 1500 m² i komercijalne objekte od 1000 m² do 1500 m², plaća se taksa za ozakonjenje u iznosu od  1.000.000,00 dinara.
 8. Za stambene i stambeno poslovne objekte namenjene tržištu koji se sastoje od više stanova i drugih posebnih delova, korisne površine preko 1500 m² i komercijalne objekte preko 1500 m² plaća se taksa za ozakonjenje u iznosu od 3.000.000,00 dinara.

Za objekte na kojima je prilikom izvođenja radova odstupljeno od izdate građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta, u postupku ozakonjenja plaća se taksa u skladu sa ovim zakonom samo za površinu dela objekta koja predstavlja razliku između odobrene i odstupljene površine.

Pravnosnažno rešenje nadležni organ dostavlja u roku od tri dana nadležnoj građevinskoj inspekciji.

UPIS PRAVA SVOJINE

Danom pravnosnažnosti rešenja o ozakonjenju stiču se uslovi za upis prava svojine u javnoj knjizi o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima, odnosno za odgovarajući upis u katastar vodova.Nadležni organ po službenoj dužnosti dostavlja elaborat geodetskih radova i primerak pravnosnažnog rešenja o ozakonjenju organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra, u roku od tri dana od dana pravnosnažnosti rešenja o ozakonjenju.

Organ nadležan za poslove državnog premera i katastra donosi rešenje o kućnom broju i vrši upis prava svojine na objektu, odnosno posebnim delovima objekta.

RUŠENjE OBJEKATA

Rušenje nezakonito izgrađenog objekta, u smislu ovog zakona, neće se izvršavati do pravnosnažno okončanog postupka ozakonjenja.

Po pravnosnažnom okončanju postupka kojim se vrši ozakonjenje nezakonito izgrađenog objekta, građevinski inspektor donosi zaključak o obustavi postupka izvršenja rešenja.

Pravnosnažnim okončanjem postupka kojim se odbacuje ili odbija zahtev za ozakonjenje, stiču se uslovi za rušenje nezakonito izgrađenog objekta, odnosno njegovog dela.

PRIKLjUČENjE NA INFRASTRUKTURU

Objekat za koji se vodi postupak ozakonjenja može privremeno, do pravosnažnog okončanja postupka ozakonjenja, biti priključen na elektroenergetsku, gasnu i mrežu elektronskih komunikacija ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju, u skladu sa uslovima iz odobrenja za priključenje. , a ukoliko  ne bude ozakonjen u skladu sa ovim zakonom, građevinski inspektor je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana po dobijanju akta kojim se odbacije ili odbija zahtev za ozakonjenje, primerak tog akta dostavi javnom preduzeću, javnom komunalnom preduzeću, privrednom društvu ili preduzetniku koje je privremeno priključilo objekat na svoju mrežu, odnosno infrastrukturu, a Javno preduzeće, javno komunalno preduzeće, privredno društvo ili preduzetnik dužno je da u roku od 30 dana od prijema akta isključi objekat sa mreže odnosno infrastrukture na koju je privremeno priključen.

Spisak ozakonjenih objekata na teritoriji opštine Kosjerić možete preuzeti OVDE

Izbornik