Kontrolne liste za inspekcijski nadzor

Šta je kontrolna lista?

Prema Zakonu o inspekcijskom nadzoru, kontrolna lista je dokument koji sadrži spisak prioritetnih pitanja provere i drugih radnji za koje je inspekcija ovlašćena, određenih prema težini mogućih štetnih posledica u određenoj oblasti saglasno pravilima o proceni rizika.

Šta kaže Zakon u pogledu inspekcijskog nadzora? 

Zakon propisuje da je inspekcija dužna da sačini kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, objavi ih na svojoj internet stranici i primenjuje u postupku redovnog inspekcijskog nadzora. Za poslove inspekcijskog nadzora koji su povereni jedinici lokalne samouprave, predloge obrazaca kontrolnih listi priprema republička inspekcija, osim u slučajevima kontrolnih lista koje sadrže pitanja – zahteve i iz poverenih i iz izvornih poslova inspekcijskog nadzora. U tom slučaju, republička inspekcija je zadužena i odgovorna za deo obrasca kontrolne liste koji se odnosi na poverene poslove, a organ jedinice lokalne samouprave za deo obrasca kontrolne liste koji se odnosi na oblast koja je uređena propisom jedinice lokalne samouprave (primer: taksi prevoz). Prelaznim odredbama Zakona je utvrđeno da će inspekcija sačiniti obrasce kontrolnih lista i objaviti ih na svojoj internet stranici u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Koje su obaveze inspekcije do početka pune primene Zakona?

Imajući u vidu da puna primena Zakona otpočinje 30. aprila 2016. godine, i da će inspektor moći da preduzima samo one provere i druge radnje koje su sadržane u kontrolnoj listi (osim izuzetaka utvrđenih Zakonom), to nužno pretpostavlja obavezu inspekcije da do početka primene Zakona sačini liste i objavi ih na internet stranici.

KONTROLNE LISTE INSPEKCIJA OPŠTINSKE UPRAVE KOSJERIĆ 

SAOBRAĆAJNA INSPEKCIJA  

KOMUNALNA INSPEKCIJA

PROSVETNA INSPEKCIJA
Godišnji plan inspekcijskog nadzora

GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA

INSPEKCIJA ZA SPORT

EKOLOŠKA INSPEKCIJA

Izbornik