Matična služba

ZAKLjUČIVANjE BRAKA

Potrebna dokumentacija ako su oba buduća supružnika državljani Republike Srbije:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih za buduće supružnike,
 2. Uverenje o državljanstvu za buduće supružnike,
 3. Važeće lične karte,
 4. Dokaz o uplaćenoj taksi,
 5. Dokaz o plaćenoj usluzi za izlazak službenog lica na teren radi zaključenja braka,
 6. Po potrebi i druga dokumenta.

Potrebna dokumentacija ako je jedan od budućih supružnika strani državljanin:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih na internacionalnom obrascu ili propisno legalizovan i preveden od strane ovlašćenog sudskog tumača,
 2. Uverenje o slobodnom bračnom stanju propisno legalizovano i prevedeno od strane ovlašćenog sudskog tumača,
 3. Važeći pasoš,
 4. Po potrebi i druga dokumenta.

Napomene vezane za dokumentaciju:

 • Dokumenta se predaju u originalu i ne mogu biti starija od 6 meseci,
 • Predata dokumentacija se zadržava i
 • Prilikom sačinjavanja zapisnika o prijavi zaključenja braka potrebno je lično prisustvo oba buduća supružnika

-CENOVNIK USLUGA-

Za venčanja u sedištu matičnog područja (Sala za venčanja)

 • Opštinska taksa: 1.500,00 din.
 • Uplatni račun: 840-745151843-03
 • Broj modela: 97
 • Poziv na broj: 51-048

Troškovi za uslugu za izlazak službenog lica na teren:

 • Iznos za uplatu: 5.000,00 din.
 • Uplatni račun: 840-745151843-03
 • Broj modela: 97
 • Poziv na broj: 51-048
 • Primalac: Budžet SO-e Kosjerić

Napomena:
Ako je jedan od budućih supružnika strani državljanin koji ne govori srpski jezik, obavezno je prisustvo ovlašćenog sudskog tumača prilikom zakazivanja venčanja i na dan venčanja

IZVOD IZ MATIČNE KNjIGE I UVERENjA 

Potrebna dokumentacija:

 1. Zahtev za izdavanje,
 2. Dokaz o uplaćenoj taksi.

Napomene:

 • Izvodi iz matičnih knjiga mogu da se izdaju i na internacionalnom obrascu, za upotrebu u inostranstvu.
 • Izvodi iz matičnih knjiga izdaju se za lica upisana u matične knjige.

-CENOVNIK USLUGA-

 1. za domaće izvode iz matičnih knjiga 420,00 din, 
 2. za internacionalne izvode iz matičnih knjiga 650,00 din.

Republička administrativna taksa:

 • Korisnik: Budžet RS
 • Uplatni račun: 840-742221843-57
 • Poziv na broj: 51-048
 • Broj modela: 97

Opštinska taksa:

 • Uplatni račun: 840-745151843-03
 • Korisnik: Budžet SO-e Kosjerić
 • Broj modela: 97
 • Poziv na broj: 51-048

IZDAVANjE POTVRDA O ŽIVOTU

Potrebna dokumentacija:

 • Važeća lična isprava.

Za penzionere, ako se potvrda o životu izdaje u svrhe dokaza kod Republičkog fonda PIO i lica sa izbegličkim legitimacijama taksa se ne naplaćuje.

PRIJAVA SMRTI

Potrebna dokumentacija u slučaju smrti van zdravstvene ustanove, u kući:

 1. Potvrda o smrti (dva primerka),
 2. Lična karta pokojnika,
 3. Lična karta prijavioca smrti.

PROMENA PREZIMENA POSLE PRESTANKA BRAKA U ROKU OD 60 DANA

Potrebna dokumentacija:

 1. Zahtev u slobodnoj formi,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih sa konstatacijom o prestanku braka,
 3. Izvod iz matične knjige venčanih sa konstatacijom o prestanku braka,
 4. Uverenje o državljanstvu,
 5. Uverenje o prebivalištu ili fotokopija lične karte,
 6. Pravnosnažna presuda o razvodu ili poništenju braka,
 7. Izvod iz matične knjige umrlih za pokojnog supružnika,
 8. Dokaz o uplaćenoj taksi,
 9. Po potrebi, i druga dokumenta.

Napomena vezana za dokumentaciju:

 • Dokumenta se predaju u originalu i ne mogu biti starija od 6 meseci.
 • Predata dokumentacija se zadržava.

-CENOVNIK USLUGA-

Republička administrativna taksa:

 • Iznos: 560,00 din.
 • Korisnik: Budžet RS
 • Uplatni račun: 840-742221843-57
 • Broj modela: 97
 • Poziv na broj: 51-048

Opštinska taksa:

 • Iznos: 300,00 din
 • Korisnik: Budžet SO-e Kosjerić
 • Uplatni račun: 840-745151843-03
 • Broj modela: 97
 • Poziv na broj: 51-048

UVERENjE O DRŽAVLjANSTVU

Potrebna dokumentacija:

 1. Zahtev za izdavanje,
 2. Dokaz o uplaćenoj taksi.

-CENOVNIK USLUGA-

Republička administrativna taksa:

 • Iznos za uplatu: 720,00 din.
 • Korisnik: Budžet Republike Srbije
 • Uplatni račun: 840-742221843-57
 • Broj modela: 97
 • Poziv na broj: 51-048

Opštinska taksa:

 • Iznos za uplatu: 200,00 din
 • Korisnik: Budžet SO-e Kosjerić
 • Uplatni račun: 840-745151843-03
 • Broj modela: 97
 • Poziv na broj: 51-048

Republička administrativna taksa se ne plaća za sledeće namene:

 1. u postupku za ispravljanje grešaka u matičnim knjigama;
 2. za ostvarivanje prava iz socijalnog osiguranja, društvene brige o deci, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata;
 3. za radnje u vezi sa školovanjem učenika i studenata, stručnim usavršavanjem, odnosno prekvalifikacijom;
 4. za regulisanje vojne obaveze;
 5. za zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu;
 6. u postupku za utvrđivanje smanjenja katastarskog prihoda zbog elementarnih nepogoda, biljnih bolesti, štetočina i drugih vanrednih događaja, kao i za spise i radnje za ostvarivanje zakonom propisanih poreskih podsticaja i oslobođenja kod plaćanja javnih prihoda;
 7. za molbe za pomilovanje.

Prilikom podnošenja zahteva za izdavanje izvoda, priložiti i dokaz o oslobađanju od plaćanja takse.

UVERENjE O SLOBODNOM BRAČNOM STANjU

Potrebna dokumentacija:

 1. Zahtev,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Uverenje o državljanstvu,
 4. Uverenje o prebivalištu ili fotokopija lične karte,
 5. Po potrebi, i druga dokumentacija,
 6. Dokaz o uplaćenoj taksi.

Napomene vezano za dokumentaciju:

 • Dokumenta se predaju u originalu.
 • U slučaju da se uverenje traži preko punomoćnika, punomoćje mora da bude overeno.

-CENOVNIK USLUGA-

Republička administrativna taksa:

 • Iznos za uplatu: 1050,00 din.
 • Korisnik: Budžet RS
 • Uplatni račun: 840-742221843-57
 • Broj modela: 97
 • Poziv na broj: 51-048

Opštinska taksa:

 • Iznos za uplatu: 200,00 din.
 • Korisnik: Budžet SO-e Kosjerić
 • Uplatni račun: 840-745151843-03
 • Broj modela: 97
 • Poziv na broj: 51-048

UPIS U MATIČNU KNjIGU NA OSNOVU ISPRAVA INOSTRANIH ORGANA

Potrebna dokumentacija za upis u matičnu knjigu rođenih: 

 1. Zahtev u slobodnoj formi,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih inostranog organa na internacionalnom obrascu (po Bečkoj ili Pariskoj konvenciji) ili na obrascu zemlje porekla propisno legalizovan, da sadrži apostil i da je preveden od strane ovlašćenog sudskog tumača,
 3. Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje, ako je dete rođeno u braku, odnosno izvod iz matične knjige rođenih za majku, ako je dete rođeno van braka,
 4. Uverenje o državljanstvu za roditelje,
 5. Uverenje o prebivalištu (ili fotokopija lične karte),
 6. Po potrebi, i druga dokumenta.

Potrebna dokumentacija za upis u matičnu knjigu venčanih:

 1. Zahtev u slobodnoj formi,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih za oba supružnika,
 3. Uverenje o državljanstvu za oba supružnika,
 4. Uverenje o prebivalištu ili fotokopija lične karte za oba supružnika,
 5. Izvod iz matične knjige rođenih inostranog organa na internacionalnom obrascu (po Bečkoj ili Pariskoj konvenciji) ili na obrascu zemlje porekla propisno legalizovan, da sadrži apostil i da je preveden od strane ovlašćenog sudskog tumača,
 6. Po potrebi, i druga dokumenta.

Potrebna dokumentacija za upis u matičnu knjigu umrlih:

 1. Zahtev u slobodnoj formi,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih inostranog organa na internacionalnom obrascu (po Bečkoj ili Pariskoj konvenciji) ili na obrascu zemlje porekla propisno legalizovan, da sadrži apostil i da je preveden od strane ovlašćenog sudskog tumača,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih,
 4. Izvod iz matične knjige venčanih,
 5. Uverenje o državljanstvu,
 6. Uverenje o prebivalištu (ili fotokopija lične karte),
 7. Po potrebi, i druga dokumenta.

Napomene vezane za dokumentaciju:

 • Dokumenta se predaju u originalu i ne mogu biti starija od 6 meseci.

 Predata dokumentacija se zadržava.

UPIS U MATIČNU KNjIGU ROĐENIH, VENČANIH I UMRLIH LICA

Potrebna dokumentacija za upis u matičnu knjigu rođenih:

 1. Zahtev za upis,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Uverenje o državljanstvu,
 4. Fotokopija lične karte,
 5. Za udate/oženjene: izvod iz matične knjige venčanih,
 6. Za razvedene: pravosnažna presuda o razvodu braka,
 7. Za udovce: izvod iz matične knjige umrlih preminulog supružnika,
 8. Po potrebi i druga dokumenta.

Potrebna dokumentacija za upis u matičnu knjigu venčanih:

 1. Zahtev za upis,
 2. Izvod iz matične knjige venčanih,
 3. Uverenje o državljanstvu,
 4. Fotokopija lične karte,
 5. Po potrebi i druga dokumenta.

Za upis u matičnu knjigu umrlih:

 1. Zahtev za upis,
 2. Izvod iz matične knjige umrlih,
 3. Uverenje o državljanstvu,
 4. Fotokopija lične karte,
 5. Po potrebi i druga dokumenta.

Napomena vezana za dokumentaciju:

 • Dokumenta se predaju u originalu i ne mogu biti starija od 6 meseci.
 • Predata dokumentacija se zadržava.

Republička administrativna taksa:

 • Iznos za uplatu: din.
 • Uplatni račun:
 • Broj modela:
 • Poziv na broj:

Napomene:

 • Upis u matičnu knjigu vrši se po mestu prebivališta ili boravišta.
 • Izvodi iz matičnih kanjiga izdati u Republici Hrvatskoj, Federaciji Bosni i Hercegovini i Republici Makedoniji podležu režimu oslobađanja od legalizacije i dostavljaju se na obrascu propisanom u tim državama.
 • Izvodi iz matičnih knjiga izdati u Republici Sloveniji dostavljaju se na internacionalnom obrascu izvoda iz matičnih knjiga po Bečkoj konvenciji o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga na više jezika ili po Pariskoj konvenciji o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga namnjenih inostranstvu ili na propisno legalizovanom obrascu.
 • Lica koja su primljena u državljanstvo Republike Srbije posle marta 2005. po prijemu Rešenja MUP Republike Srbije o prijemu u državljanstvo obavezna su da u što kraćem roku pribave i predaju matičaru potrebna dokumenta. Dokumenta se predaju matičaru tek pošto je Rešenje službeno dostavljeno. Putem telefona za informacije može se proveriti da li je Rešenje dostavljeno matičaru.
Izbornik