Opštinsko veće

Članovi Opštinskog veća opštine Kosjerić su:

1. Žarko Đokić
2. Gordana Josipović
3. Dragan Blagojević
4. Radovan Krsmanović
5. Dejan Pavlović
6. Vladimir Spasić
7. Dana Serdarević

Opštinsko veće:
1) predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština;
2) neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine;
3) donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine;
4) vrši nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština opštine;
5) vrši nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština opštine;
6) rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;
7) propisuje posebne elemente procene rizika i učestalost vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika iz izvorne nadležnosti Opštine, kao i posebne elemente plana određenog inspekcijskog nadzora iz izvorne nadležnosti Opštine;
8) prati realizaciju programa poslovanja i vrši koordinaciju rada javnih preduzeća čiji je osnivač Opština;
9) podnosi tromesečni izveštaj o radu javnih preduzeća Skupštini opštine, radi daljeg izveštavanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća;
10) predlaže akta koje donosi Skupština opštine radi zaštite opšteg interesa u javnom preduzeću i društvu kapitala čiji je osnivač Opština;
11) odlučuje o pribavljanju i raspolaganju nepokretnostima u javnoj svojini Opštine, u skladu sa zakonom i propisom Opštine;
12) odlučuje o pribavljanju i raspolaganju pokretnim stvarima u javnoj svojini Opštine;
13) daje prethodnu saglasnost nosiocima prava korišćenja na stvarima javnoj svojini Opštine (mesnim zajednicama, ustanovama i drugim organizacijama) za davanje u zakup tih
stvari;
14.) potvrđuje predlog odluke predsednika Opštine za otuđenje građevinskog zemljišta iz javne svojine;
15) odlučuje rešenjem o upotrebi sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve;
16) stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike;
17) postavlja i razrešava načelnika Opštinske uprave;
18) postavlja i razrešava Opštinskog pravobranioca;
19) donosi Plan odbrane Opštine koji je sastavni deo Plana odbrane Republike Srbije, usklađuje pripreme za odbranu pravnih lica u delatnostima iz nadležnosti Opštine sa Planom odbrane Republike Srbije, donosi odluku o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite i jedinica opšte namene;
20) donosi Procenu ugroženosti i Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama i Plan zaštite od udesa;
21) obrazuje žalbenu komisiju;
22) obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;
23) informiše javnost o svom radu;
24) donosi poslovnik o radu na predlog predsednika Opštine;
25) vrši i druge poslove, u skladu sa zakonom.

SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA
2024

Pogledajte klikom OVDE

SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA
2023

Pogledajte klikom OVDE

SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA
2022

Pogledajte klikom OVDE

SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA
2021

Pogledajte klikom OVDE

SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA ARHIVA

Pogledajte klikom OVDE

Izbornik