Predsednik opštine

KABINET PREDSEDNIKA OPŠTINE

Predsednik
opštine Kosjerić
ŽARKO ĐOKIĆ

Zamenik predsednika opštine Kosjerić
GORDANA JOSIPOVIĆ

Predsednik opštine:

 1. predstavlja i zastupa Opštinu;
 2. predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština opštine;
 3. naredbodavac je za izvršenje budžeta;
 4. osniva opštinsku službu za inspekciju korišćenja budžetskih sredstava i službu za internu reviziju Opštine;
 5. osniva budžetski fond i utvrđuje program korišćenja sredstava budžetskog fonda, u skladu sa zakonom;
 6. daje saglasnost na opšte akte kojima se uređuju broj i struktura zaposlenih u ustanovama koje se finansiraju iz budžeta Opštine i na broj i strukturu zaposlenih i drugih lica koja se angažuju na ostvarivanju programa ili dela programa korisnika budžeta Opštine;
 7. usmerava i usklađuje rad Opštinske uprave;
 8. predstavlja Opštinsko veće, saziva i vodi njegove sednice;
 9. donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom,
  ovim statutom ili odlukom Skupštine opštine;
 10. donosi rešenje o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine u skladu sa zakonom, drugim propisima i programom korišćenja građevinskog zemljišta;
 11. vrši raspored službenih zgrada i poslovnih prostorija u javnoj svojini Opštine;
 12. zaključuje ugovore u ime Opštine, na osnovu ovlašćenja iz zakona, statuta i odluka Skupštine opštine;
 13. u ime Opštine zaključuje kolektivne ugovore za organe i za preduzeća, ustanove i druge javne službe čiji je osnivač Opština;
 14. odlučuje o organizovanju i sprovođenju javnih radova;
 15. zaključuje ugovor o donaciji od fizičkog ili pravnog lica;
 16. komandant je Opštinskog štaba za vanredne situacije po položaju, donosi odluku o proglašenju i o ukidanju vanredne situacije na predlog Opštinskog štaba za vanredne situacije;
 17. donosi odluku o proglašenju dana žalosti u Opštini;
 18. usvaja izveštaje o izvršenju budžeta Opštine i dostavlja ih Skupštini opštine;
 19. informiše javnost o svom radu;
 20. podnosi žalbu Ustavnom sudu Republike Srbije ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa Opštine onemogućava vršenje nadležnosti Opštine;
 21. obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;
 22. postavlja i razrešava pomoćnike predsednika opštine;
 23. donosi akta iz nadležnosti Skupštine opštine u slučaju ratnog stanja ili elementarnih nepogoda, s tim što je dužan da ih podnese na potvrdu Skupštini čim ona bude u mogućnosti da se sastane;
 24. vrši i druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Opštine.
Izbornik