SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA 2021

Opštinsko veće 2021

Članovi Opštinskog veća opštine Kosjerić su:

1. Žarko Đokić
2. Gordana Josipović
3. Dragan Blagojević
4. Radovan Krsmanović
5. Dejan Pavlović
6. Vladimir Spasić
7. Dana Serdarević

Opštinsko veće:
1) predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština;
2) neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine;
3) donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine;
4) vrši nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština opštine;
5) vrši nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština opštine;
6) rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;
7) propisuje posebne elemente procene rizika i učestalost vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika iz izvorne nadležnosti Opštine, kao i posebne elemente plana određenog inspekcijskog nadzora iz izvorne nadležnosti Opštine;
8) prati realizaciju programa poslovanja i vrši koordinaciju rada javnih preduzeća čiji je osnivač Opština;
9) podnosi tromesečni izveštaj o radu javnih preduzeća Skupštini opštine, radi daljeg izveštavanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća;
10) predlaže akta koje donosi Skupština opštine radi zaštite opšteg interesa u javnom preduzeću i društvu kapitala čiji je osnivač Opština;
11) odlučuje o pribavljanju i raspolaganju nepokretnostima u javnoj svojini Opštine, u skladu sa zakonom i propisom Opštine;
12) odlučuje o pribavljanju i raspolaganju pokretnim stvarima u javnoj svojini Opštine;
13) daje prethodnu saglasnost nosiocima prava korišćenja na stvarima javnoj svojini Opštine (mesnim zajednicama, ustanovama i drugim organizacijama) za davanje u zakup tih
stvari;
14.) potvrđuje predlog odluke predsednika Opštine za otuđenje građevinskog zemljišta iz javne svojine;
15) odlučuje rešenjem o upotrebi sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve;
16) stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike;
17) postavlja i razrešava načelnika Opštinske uprave;
18) postavlja i razrešava Opštinskog pravobranioca;
19) donosi Plan odbrane Opštine koji je sastavni deo Plana odbrane Republike Srbije, usklađuje pripreme za odbranu pravnih lica u delatnostima iz nadležnosti Opštine sa Planom odbrane Republike Srbije, donosi odluku o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite i jedinica opšte namene;
20) donosi Procenu ugroženosti i Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama i Plan zaštite od udesa;
21) obrazuje žalbenu komisiju;
22) obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;
23) informiše javnost o svom radu;
24) donosi poslovnik o radu na predlog predsednika Opštine;
25) vrši i druge poslove, u skladu sa zakonom.

SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

Klikom na link preuzmite sednice opštinskog veća OVDE.

Izbornik