Izlaganje na ponovljen javni uvid dela izmene i dopune Plana generalne regulacije grada Kosjerića

Kategorija: Javni pozivi

Opštinska uprava opštine Kosjerić, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odlu- ka US, 50/13 – odluka US, 54/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 i 37/2019-dr. Zakon i 9/2020) i člana 55. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnikRS“, br. 32/2019)

O G L A Š A V A
IZLAGANjE NA PONOVLjEN JAVNI UVID DELA IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE GRADA KOSJERIĆA

Javni uvid trajaće 15 dana, i to počev od 26.11.2020. godine zaključno sa 11.12.2020. godine. Materijal je izložen u zgradi Opštine Kosjerić u Kosjeriću, ul. Olge Grbić br. 10, hodnik, na drugom spratu, svakog radnogdana od 8 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Kosjerić (www.kosjeric.rs).

Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u izloženi materijal nadležna služba Opštinske uprave Kosjerić pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija.

Primedbe i sugestije na izloženi materijal mogu se dostaviti tokom trajanja javnog uvida u pisanom obliku, Odeljenju za urbanizam Opštinske uprave opštine Kosjerić, lično na pisarnici ili poštom, na adresu Opštinska uprava Kosjerić, Odeljenje za urbanizam, Olge Grbić 10, Kosjerić 31260, zaključno sa 11.12.2020. godine.

Javna sednica komisije za planove održaće se 14. decembra 2020. godine, sa početkom u 12 časova, u bioskopskoj sali Narodne biblioteke u Kosjeriću.

Po završenom javnom uvidu nosilac izrade Plana sačiniće izveštaj koji usvaja Komisija za planove Skupštine opštine Kosjerić.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE KOSJERIĆ
ODELjENjE ZA URBANIZAM, IZGRADNjU, INSPEKCIJSKE POSLOVE KOMUNALNO – STAMBENE I IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE

Dokumentaciju u vezi javnog uvida možete preuzeti OVDE

Nazad
Javni poziv za javno nadmetanje za davanje u zakup otvorenog olimpijskog bazena sa pratećim sadržajem i opremom u krugu bazena
Napred
Javna rasprava nacrta Budžeta opštine Kosjerić za 2021. godinu
Izbornik