Javni poziv za javno nadmetanje za davanje u zakup otvorenog olimpijskog bazena sa pratećim sadržajem i opremom u krugu bazena

Kategorija: Javni pozivi

Na osnovu Odluke Opštinskog veća Opštine Kosjerić broj 464-9/2020 od 12. novembra 2020. godine, Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmtanja raspisuje

JAVNI POZIV
ZA JAVNO NADMETANjE ZA DAVANjE U ZAKUP OTVORENOG OLIMPIJSKOG BAZENA SA PRATEĆIM SADRŽAJEM I OPREMOM U KRUGU BAZENA

Nepokretnost koja je predmet zakupa izdaje se u zakup za delatnost bazena i u druge svrhe se ne može koristiti bez saglasnosti Zakupodavca.

NAZIV ZAKUPODAVCA:

Opština Kosjerić.

PREDMET ZAKUPA:

Predmet zakupa je Otvoreni olimpijski bazen postojeći na kat. par. br. 664/1 KO Varoš Kosjerić upisana u List nepokretnosti br. 860, površine 1.10.23 ha sa pretećim sadržajima (restoranom, tobogan, objekat u kome se nalazi sanitarni čvor i kabine za presvlačenje, mašinskim postrojenjem u viđenom ispravnom stanju) i opremom (84 ležaljke i 20 suncobrana).

USLOVI OGLASA:

Otvoreni olimpijski bazen sa pretećim sadržajem i opremom u Kosjeriću daje se u zakup u viđenom stanju.
Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju PRAVNA LICA I PREDUZETNICI.

 • Pravo učešća u postupku nemaju lica koja na dan podnošenja prijave u poslovnim knjigama imaju evidentirano bilo kakvo dospelo, a neizmireno dugovanje i čiji osnivači, članovi društva, zastupnici i prokuristi, koji su kao takvi upisani u odgovarajući registar pravnih lica, imaju evidentirano bilo kakvo dospelo a neizmireno dugovanje, što se dokazuje overenom izjavom ponuđača. Izjava može biti overena od strane notara, suda ili opštinske uprave.
 • Ugovor o zakupu zaključuje se na određeno vreme od 8 godina.
 • Izlicitirana cena zakupa se plaća do 15. septembra za tekuću godinu.
 • Utrošena električna energija za objekat koji je predmet zakupa za mesece jun, jul i avgust, plaća Opština Kosjerić u iznosu od 50%, a budući zakupac u iznosu od 50%, prema računima nadležnog javnog preduzeća.
 • Cena vode je 24,20 dinara/m³ sa uračunatim PDV-om.
 • Cena ulaznice za bazen ne može biti, za celodnevni boravak na bezenu, veća od 2 eura za odrasle i 1 euro za decu.
 • Minimalno radno vreme bazena je od 09,00 časova do 20,00 časova u periodu sezone kupanja koja traje od 01.06.-01.09.
 • Nepokretnost koja je predmet zakupa ne može se izdavati u podzakup.
 • Visina depozita je 600.000,00 dinara.

Nepokretnost se daje u zakup prikupljanjem ponuda javnim pozivom i javnim nadmetanjem po otvaranju ponuda.
Ponude se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „Javno nadmetanje za Otvoreni olimpijski bazen u Kosjeriću“, a na poleđini koverta navesti naziv pravnog lica odnosno preduzetnika, podnosioca prijave.
Ponuđeni iznos naknade u postupku prikupljanja ponuda ne može biti niži od 225.000,00 dinara na godišnjem nivou za zakup predmetne nepokretnosti. 
Po sprovedenom postupku javnog otvaranja ponuda najpovoljnija ponuda data u postupku prikupljanja ponuda je početna cena za javno nadmetanje.
Nepokretnost se daje u zakup učesniku koji je dao najpovoljniju ponudu u postupku javnog nadmetanja.
Postupak javnog nadmetanja smatra se uspelim i u slučaju dostavljanja jedne ispravne prijave za učešće u oglasu, kojom se podnosilac prijave registruje i prisustvuje javnom nadmetanju i proglašava zakupca ako prihvai početnu visinu zakupnine po kojoj se nepokretnost može dati u zakup.
U slučaju da se na oglas ne javi niko, postupak se ponavlja u roku koji ne može biti kraći od 8 dana.

UREDNA PRIJAVA TREBA DA SADRŽI:

 1. Dokaz o uplati depozita u visini od 600.000,00 dinara na račun Budžeta Opštine Kosjerić broj 840-742155843-80, model 97, poziv na broj 51-048, svrha uplate: učešće na javnom nadmetanju za Otvoreni olimpijski bazen.
 2. Za PRAVNA LICA: naziv podnosioca prijave, adresu sedišta i kontak tlefon, matični broj i PIB, ime i prezie direktora/lica ovlašćenog za zastupanje i njegov potpis i fotokopija lične karte, e-mail adresu, overenu kopiju Rešenja o upisu pravnog lica u registar nadležnog organa, kopija potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV i Ugovor o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke.
 3. Za PREDUZETNIKE: poslovno ime, adresu sedišta i kontak tlefon, matični broj i PIB, ime i prezie lica ovlašćenog za zastupanje i njegov potpis, e-mail adresu, overena kopija Rešenja o upisu preduzetnika u registar kod nadležnog organa, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV ukoliko je u sistemu PDV-a, Ugovor o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke i fotokopija lične karte.
 4. Prijavu za učešće na javnom nadmetanju potpisuje lice ovlašćeno za zastupanje (direktor pravnog lica ili preduzetnik). Obrazac Prijave može se preuzeti na pisarnici opštinske uprave ili na sajtu opštine.
 5. Overeno punomoćje kojim se predstavnik pravnog lica ovlašćuje da učestvuje u nadmetanju u ime pravnog lica, overeno kod notara, u sudu ili opštinskoj upravi i njegova lična karta.
 6. Overenu izjavu podnosioca prijave da prihvata uslove iz javnog oglasa i početnu cenu, overenu kod notara, u sudu ili opštinskoj upravi (obrazac Izjave može se preuzeti na pisarnici opštinske uprave ili na sajtu opštine).
 7. Overenu izjavu podnosioca prijave da prihvata preuzimanje Otvorenog olimpijskog bazena u viđenom stanju, overenu kod notara, u sudu ili opštinskoj upravi (obrazac Izjave može se preuzeti na pisarnici opštinske uprave ili na sajtu opštine).
 8. Overena izjava podnosioca prijave da na dan podnošenja prijave u poslovnim knjigama nemaju evidentirano bilo kakvo dospelo a neizmireno dugovanje kao i njihovi osnivači, članovi društva, zastupnici i prokuristi. Izjava može biti overena od strane notara, suda ili opštinske uprave.
 9. Broj računa za vraćanje depozita.

Zakupac ne može vršiti adaptaciju poslovnog prostora bez prethodne saglasnosti zakupodavca.
Zakupodavac može po zahtevu zakupca odobriti radove koji imaju karakter investicionog održavanja zakupljenog poslovnog prostora, prema uobičajenim standardima i važećim propisima u oblasti građevinarstva.
Svi troškovi adaptacije i investicionog održavanja zakupljene nepokretnosti izvršenih u skladu sa prethodna dva stava padaju na teret zakupca.
Prijava za učešće na javnom nadmetanju podnosi se na opštinskoj pisarnici Opštinske uprave Kosjerić, Olge Grbić br.10 u Kosjeriću ili preko pošte preporučenom pošiljkom.
Sva dokumentacija iz prijave dostavlja se u orginalu ili overenoj fotokopiji.

Rok za dostavljanje ponuda je 09.12.2020. godine do 10:00 časova. 

Otvaranje ponuda i Javno nadmetanje biće održano 09.12.2020. godine u 13:00 časova u sali broj 3, Opštinske uprave Kosjerić, u Kosjeriću, ulica Olge Grbić broj 10.

NAPOMENE:

 • Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju samo pravna lica i preduzetnici koja podnesu urednu prijavu.
 • Budućem zakupcu koji izlicitira najviši iznos zakupnine, kao zakucu koji odustane od date ponude, uplaćeni depozit neće biti vraćen. U tom slučaju pravo zakupa dobija sledeći ponuđač koji je ponudio najviši iznos zakupnine.
 • Depozit za učešće na javnom nadmetanju, ponuđačima čija se ponuda ne prihvati na javnom nadmetanju, biće vraćen u roku od 10 (deset) radnih dana od dana održavanja javnog nadmetanja.
 • Uplata depozita od strane lica koje nije podnosilac prijave neće biti prihvaćena, te će se prijava uz tako uplaćeni depozit smatrati neurednom.
 • Depozit od 600.000,00 dinara se vraća zakupcu nakon isteka ugovora i predstavlja sredstvo obezbećenja za dobro izvršavanje ugovorenih obaveza i sredstvo obezbeđenja otklanjanja nedostataka i oštećenja na zakupljenoj stvari koja nisu nastala kao posledica redovnog korišćenja istih.

Neuredna je ponuda podneta u otvorenoj koverti ili bez vidljive oznake za koje javno nadmetanje se odnosi i ko šalje, kao i ponuda u kojoj je ponuđeni iznos manji od utvrđenog početnog iznosa, odnosno ponuda koja ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene tražene isprave odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene Javnim oglasom.
Nepokretnost koja se daje u zakup može se razgledati svakog radnog dana u vremenu od 08-15 časova u periodu dok traje rok za dostavljanje ponuda.
Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na brojeve telefona 031/781-460 (od 07:30 do 15:30 sati) kontakt osobe Slavoljub Vujadinović i Draga Belić.
Oglas za javno nadmetanje objaviti na: oglasnoj tabli opštinske uprave, sajtu Opštine Kosjerić i obaveštenje o oglasu na Radiju 106.

OGLAS OBJAVLjEN 23.11.2020. GODINE

Broj 464-9/2020
OPŠTINA KOSJERIĆ
KOMISIJA ZA SPOROVOĐENjE POSTUPKA JAVNOG NADMETANjA

Dokumentaciju u vezi sa Javnim pozivom možete preuzeti OVDE

Nazad
Konkurs za regresiranje veštačkog osemenjavanja krava i krmača u 2020. godini
Napred
Izlaganje na ponovljen javni uvid dela izmene i dopune Plana generalne regulacije grada Kosjerića
Izbornik