JAVNI UVID PLANA DETALjNE REGULACIJE Postrojenja za drobljenje u KO Mrčići u opštini Kosjerić I STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Kategorija: Javni pozivi

Opštinska uprava opštine Kosjerić, na osnovu čl. 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 31/2019, 37/2019 – dr.zakon, 9/2020 i 52/2021) i čl. 55. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br. 32/2019),

OGLAŠAVA
IZLAGANjE NA JAVNI UVID
PLANA DETALjNE REGULACIJE
Postrojenja za drobljenje u KO Mrčići u opštini Kosjerić
I
STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
PLANA DETALjNE REGULACIJE
Postrojenja za drobljenje u KO Mrčići u opštini Kosjerić

Javni uvid trajaće od 04. 02 2022. god. zaključno sa 07.03.2022. god. Materijal je izložen u zgradi Opštine Kosjerić u Kosjeriću, ul. Olge Grbić br.10, hodnik, na drugom spratu, svakog radnog dana od 8 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Kosjerić (www.kosjeric.rs).

Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u izloženi materijal nadležna služba, Opštinske uprave Kosjerić pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa planskim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi.

Primedbe se mogu dostaviti tokom trajanja javnog uvida u pisanom obliku, lično na pisarnici ili poštom, na adresu: Opština Kosjerić, Odeljenje za urbanizam, Olge Grbić 10, Kosjerić, zaključno sa 07.03.2022. godine.

Po završenom javnom uvidu, Komisija za planove Skupštine opštine Kosjerić, sačiniće izveštaj sa svim primedbama i odlukama po svakoj primedbi.

Javna sednica komisije za planove održaće se 09.03.2022. god. sa početkom u 12 časova u Bioskopskoj sali Narodne biblioteke u Kosjeriću.

Odeljenje za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove
komunalno – stambene i imovinsko – pravne poslove
Opštinske uprave opštine Kosjerić

Nacrt teksta Plana možete preuzeti OVDE.
Stratešku procenu na uticaj životne sredine možete preuzeti OVDE
Grafičku dokumentaciju možete preuzeti OVDE

Nazad
JAVNI UVID PLANA DETALjNE REGULACIJE za površinski kop –eksploataciju dijabaza „Veliki Bašinac“ u opštini Kosjerić
Napred
OPŠTINA KOSJERIĆ OGLAŠAVA IZLAGANjE NA RANI JAVNI UVID Druge izmene Plana detaljne regulacije „Vidik“ Divčibare u opštini Kosjerić
Izbornik