OPŠTINA KOSJERIĆ OGLAŠAVA IZLAGANjE NA RANI JAVNI UVID Druge izmene Plana detaljne regulacije „Vidik“ Divčibare u opštini Kosjerić

Kategorija: Javni pozivi

Opštinska uprava opštine Kosjerić, na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 i 9/2020) i čl. 37. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br.32/2019),

OGLAŠAVA
IZLAGANjE NA RANI JAVNI UVID

Druge izmene Plana detaljne regulacije
„Vidik“ Divčibare u opštini Kosjerić

Rani javni uvid trajaće 15 dana, i to počev od 14.02.2022. god. zaključno sa 28.02.2022. god. Materijal je izložen u zgradi Opštine Kosjerić u Kosjeriću, ul. Olge Grbić br.10, hodnik, na drugom spratu, svakog radnog dana od 8 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Kosjerić (www.kosjeric.rs).

Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u izloženi materijal   nadležna služba Opštinske uprave Kosjerić pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija.

Primedbe i sugestije na izloženi  materijal mogu se dostaviti tokom trajanja ranog javnog uvida u pisanom obliku, Odeljenju za urbanizam Opštinske uprave opštine Kosjerić, lično na pisarnici ili poštom, na adresu Opštinska uprava Kosjerić, Odeljenje za urbanizam,  Olge Grbić 10, Kosjerić 31260, zaključno sa 28.02.2022. godine.

Po završenom ranom javnom uvidu nosilac izrade Plana sačiniće izveštaj koji usvaja Komisija za planove Skupštine opštine Kosjerić.

 

Odeljenje  za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove
komunalno – stambene i imovinsko – pravne poslove

Opštinske uprave opštine Kosjerić

Kompletnu dokumentaciju preuzmite klikom na link OVDE.

Nazad
JAVNI UVID PLANA DETALjNE REGULACIJE Postrojenja za drobljenje u KO Mrčići u opštini Kosjerić I STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
Napred
JAVNI UVID U PLAN DETALjNE REGULACIJE za proširenje postojećeg kopa „Mrčići“ u KO Mrčići u opštini Kosjerić
Izbornik