ZAKLjUČAK ODSEKA ZA IZDAVANjE GRAĐEVINSKIH DOZVOLA, URBANIZAM, IZGRADNjU I IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE

Kategorija: Služba za urbanizam - obaveštenja

Odsek za urbanizam, izgradnju i imovinsko – pravne poslove, Opštinske uprave Kosjerić, rešavajući po zahtevu Radisava Đokića iz Kosjerića, podnetog preko punomoćnika Miljka Kovačevića iz Požege za izdavanje građevinske dozvole za dogradnju ekonomskog objekta – skladišta poljoprivrednih proizvoda, na osnovu čl. 8đ Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni Glasnik RS“ br. 72/2009, 81/2009-ispravka, 24/2011, 121/2012, 42/2013–US, 50/2013-US, 98/2013-US, 132/2014 i 145/2014), člana 17. Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem („Službeni Glasnik RS“ broj 113/2015) i člana 210. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. list SRJ“ br. 33/97 i 31/2001 i „Službeni glasnik RS“ broj 30/2010), donosi

Z A K Lj U Č A K

I ODBACUJE SE zahtev Radisava Đokića iz Kosjerića za izdavanje građevinske dozvole za dogradnju ekonomskog objekta – skladišta poljoprivrednih proizvoda uz postojeći objekat – hladnjaču na kat. par. broj 1121 i 1125/2 KO Cikote u opštini Kosjerić, broj ROP-KOS-2152-CPI-1/2016 kod ovog organa zaveden pod brojem 351-33/2016 od 08.03.2016. godine, zbog neispunjenosti formalnih uslova za postupanje po zahtevu

II Ako podnosilac zahteva otkloni utvrđene nedostatke i podnese usaglašeni zahtev u roku od deset dana od dana prijema zaključka, a najkasnije 30 dana od dana objavljivanja zaključka na internet strani nadležnog organa, ne dostavlja dokumentaciju podnetu uz zahtev koji je odbačen od strane nadležnog organa, niti ponovo plaća administrativnu taksu.

Nazad
JAVNI UVID – „BRDO GRAD 1“
Napred
JAVNI UVID PLANA DETALjNE REGULACIJE „BANjICA
Izbornik