JAVNI UVID – „BRDO GRAD 1“

Kategorija: Služba za urbanizam - obaveštenja

Opštinska uprava opštine Kosjerić, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14) i čl. 54. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br.64/15),

OGLAŠAVA

IZLAGANjE NA JAVNI UVID

 PLANA DETALjNE REGULACIJE „BRDO GRAD 1“

Javni uvid trajaće 30 dana od 07.03.2016. god. zaključno sa 05.04.2016. god. Materijal je izložen u zgradi Opštine Kosjerić u Kosjeriću, ul. Olge Grbić br.1, hodnik na drugom spratu, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

 DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI OVDE.

STRATEŠKU PROCENU UTICAJA PDR MOŽETE PREUZETI OVDE.

Nazad
JAVNI UVID – „LUČIĆA OGRADA“
Napred
ZAKLjUČAK ODSEKA ZA IZDAVANjE GRAĐEVINSKIH DOZVOLA, URBANIZAM, IZGRADNjU I IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE
Izbornik