JAVNI UVID PLANA DETALjNE REGULACIJE „BANjICA

Kategorija: Služba za urbanizam - obaveštenja

Opštinska uprava opštine Kosjerić, na osnovu čl. 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14) i čl.54. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br.64/15),

 OGLAŠAVA

IZLAGANjE NA JAVNI UVID

PLANA DETALjNE REGULACIJE „BANjICA“

Javni uvid trajaće 30 dana od 29.03.2016. god. zaključno sa 27.04.2016. god. Materijal je izložen u zgradi Opštine Kosjerić u Kosjeriću, ul. Olge Grbić br.10, hodnik na drugom spratu, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

Tekstualni deo plana možete preuzeti OVDE.

Zone sanitarne zaštite možete preuzeti OVDE.

Planiranu namenu površina možete preuzeti OVDE.

Stratešku procenu uticaja možete preuzeti OVDE.

Nazad
ZAKLjUČAK ODSEKA ZA IZDAVANjE GRAĐEVINSKIH DOZVOLA, URBANIZAM, IZGRADNjU I IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE
Napred
JAVNI UVID PDR „BRDO GRAD 3“
Izbornik