ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.3.4/2015

Категорија: Јавни позиви

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ

Назив и адреса наручиоца: Општинска управа општине Косјерић

Врстана ручиоца: Градска и општинскауправа

Интернет страница наручиоца: www. kosjeric.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда

  1. Врста предмета набавке: радови
  2. Опис предмета набавке: Набавка радова на изградњи јавне расвете, Партија 1. Набавка радова на изградњи јавне расвете у делу Ул. Станоја Павловића у Косјерићу,  код градског гробља
  3. Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке:

Набавкарадованаизградњирадованаизградњијавнерасвете   – сектор F- 45231400 – Радовинаизградњиелектроенергетскихводова

  1. Основ за примену преговарачког поступка: члан 36. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама
  2. Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка: У току отвореног поступка јавне набавке наручилац није добио ниједну понуду

6.Позив за подношење понуда на ручилац доставља:

  1. ППУП „Зарић“ доо из Бајине Баште, Тарска 43,
  2. ПД „Процесор електроника“ д.о.о. Ваљево, Карађорђева 120/5и
  3. „БС- пројект“ доо из Ваљева, Oбилазни пут бб.

7.Лицезаконтакт: Милинко Крстић,

                        Број факса : 031/781-441

                        Е – mail адреса:milinko@kosjeric.rs

Назад
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ТЕХНИЧКОГ ПРИЈЕМА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ
Напред
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ОПШТИНСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА 10 СТУДЕНАТА
Изборник