JAVNA NABAVKA USLUGA TEHNIČKOG PRIJEMA STAMBENE ZGRADE

Kategorija: Javni pozivi

Ponude se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom: Ponuda za javnu nabavku usluge tehničkog pregleda stambene zgrade, JN 1.2.16/2015 – NE OTVARATI“.

Ponuđač je dužan da na koverti naznači naziv, adresu, telefon i kontakt osobu. Ponude se dostavljaju putem pošte ili lično radnim danom od 07,00 -15,00 časova, na adresu Naručioca – Opštinska uprava opštine Kosjerić, ul. Olge Grbić br. 10, 31260 Kosjerić

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 16.11.2015. godine do 11,00 časova

Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.

Javno otvaranje ponuda obaviće se dana 16.11.2015. godine u 12,00 časova, u prostorijama Opštinske uprave opštine Kosjerić, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika ponuđača. Postupak otvaranja ponuda sprovodi Komisija obrazovana rešenjem Naručioca.

Predstavnici ponuđača koji prisustvuju javnom otvaranju ponuda, moraju da dostave Komisiji zavedeno i overeno ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja predmetne javne nabavke, u protivnom nastupaju kao javnost i ne mogu preduzimati aktivne radnje u postupku (potpisivanje zapisnika, isticanje prigovora i dr).

javni poziv ovde

Zbog obimnosti Konkursne dokumentacije, ista je podeljena na tri dela.

PRVI DEO

DRUGI DEO

TREĆI DEO

SVA TRI DELA ČINE JEDNU KONKURSNU DOKUMENTACIJU.

Nazad
ODLUKA O DODELI UGOVORA – JAVNA NABAVKA RADOVA NA IZGRADNjI JAVNE RASVETE U DELU ULICE STANOJA PAVLOVIĆA KOD GRADSKOG GROBLjA
Napred
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA JAVNA NABAVKA br. 1.3.4/2015
Izbornik