PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA JAVNA NABAVKA br. 1.3.4/2015

Kategorija: Javni pozivi

KONKURSNA DOKUMENTACIJA OVDE

Naziv i adresa naručioca: Opštinska uprava opštine Kosjerić

Vrstana ručioca: Gradska i opštinskauprava

Internet stranica naručioca: www. kosjeric.rs

OBAVEŠTENjE
o pokretanju pregovaračkog postupka
bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

  1. Vrsta predmeta nabavke: radovi
  2. Opis predmeta nabavke: Nabavka radova na izgradnji javne rasvete, Partija 1. Nabavka radova na izgradnji javne rasvete u delu Ul. Stanoja Pavlovića u Kosjeriću,  kod gradskog groblja
  3. Naziv i oznaka predmeta nabavke iz opšteg rečnika nabavke:

Nabavkaradovanaizgradnjiradovanaizgradnjijavnerasvete   – sektor F- 45231400 – Radovinaizgradnjielektroenergetskihvodova

  1. Osnov za primenu pregovaračkog postupka: član 36. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama
  2. Podaci koji opravdavaju primenu pregovaračkog postupka: U toku otvorenog postupka javne nabavke naručilac nije dobio nijednu ponudu

6.Poziv za podnošenje ponuda na ručilac dostavlja:

  1. PPUP „Zarić“ doo iz Bajine Bašte, Tarska 43,
  2. PD „Procesor elektronika“ d.o.o. Valjevo, Karađorđeva 120/5i
  3. „BS- projekt“ doo iz Valjeva, Obilazni put bb.

7.Licezakontakt: Milinko Krstić,

                        Broj faksa : 031/781-441

                        E – mail adresa:milinko@kosjeric.rs

Nazad
JAVNA NABAVKA USLUGA TEHNIČKOG PRIJEMA STAMBENE ZGRADE
Napred
KONKURS ZA DODELU OPŠTINSKIH STIPENDIJA ZA 10 STUDENATA
Izbornik