ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Категорија: Јавни позиви

На основу  члана 21.Одлуке о јавним расправама („Службени лист општине Косјерић“, бр.  6/2020),  Општинско  веће општине Косјерић  на седници одржаној 22.3.2022.године, доноси

ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

 

I           Јавна расправа се спроводи о Нацрту одлуке о изради Плана детаљне регулације површинског копа „Тавани 2“ у општини Косјерић  (у даљем тексту „План детаљне регулације“).

II         Јавна расправа ће се одржати дана14.04.2022.године у  сали  бр.3. у приземљу, општине Косјерић, са почетком у 800часова, а примедбе, предлози и сугестије могу се достављати од 28.03.2022. године, на писарници Општинске управе, до  почетка одржавања јавне расправе.

III        Jавна расправа се организује са циљем прибављања предлога, примедби и сугестијаграђана о Нацрту одлуке о изради Плана детаљне регулације. и то:

Истицањем Нацрта одлуке о изради Плана детаљне регулације и Одлуке о изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације површинског копа „Тавани 2“ у општини Косјерић,на сајту и огласној табли општине Косјерић.

IV        Општинско веће утврђује јавни позив грађанима, стручној и осталој јавности за учешће у јавној расправи који је саставни део овеОдлуке. Јавни  позив се објављује на сајтуопштине Косјерић.

V         За реализацију  ове Одлуке задужује се Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално – стамбене и имовинско – правне пословеОпштинске управе општине Косјерић.

VI        По спроведеној јавној  расправи Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално – стамбене и имовинско – правне пословеразмотриће предлоге и примедбе јавности и сачинити извештај о спроведеној   јавној расправи који се доставља Општинском  већу општине Косјерић  заједно са  Нацртом одлуке о изради Плана детаљне регулације за проширење постојећег копа „Мрчићи“ у КО Мрчићи у општини Косјерић  .

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

бр.06-20/2022 од 22.03.2022.г.

Оглас можете преузети ОВДЕ.
Нацрт одлуке можете преузети ОВДЕ.
Стратешку процену можете преузети ОВДЕ.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

                                                                                             Жарко Ђокић

Назад
Конкурс за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за 2022. годину
Напред
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗВРШИЛАЧКО РАДНО МЕСТО
Изборник