JAVNI KONKURS ZA IZVRŠILAČKO RADNO MESTO

Kategorija: Javni pozivi

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE KOSJERIĆ, na osnovu člana 79. stav 1. člana 82. stav 4. i člana 102. Zakona o zaposlenima u AP i JLS („Sl.glasnik RS“, br 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-dr.zakon), člana 12. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u AP i JLS („Sl.glasnik RS“, br.95/2016) i Rešenja o pokretanju postupka za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta radnog mesta u Opštinskoj upravi opštine Kosjerić broj 112-14/2022 od 15.03.2022. godine oglašava

 

JAVNI KONKURS

ZA IZVRŠILAČKO RADNO MESTO

 

I Organ u kome se radno mesto popunjava

                                Opštinska uprava opštine Kosjerić, Olge Grbić br.10

II Radno mesto koje se popunjava

  1. Radno mesto normativno pravni i stručno operativni poslovi za sednice Opštinskog veća i sednice Skupštine opštine i njihovih radnih tela u Odeljenju za poslove organa opštine, opštu upravu zajedničke poslove i društvene delatnosti u zvanju savetnika – 1 izvršilac

Opis posla: Obavlja poslove i zadatke u vezi priprema, sazivanja i održavanja sednica Skupštine opštine i njenih radnih tela, obrađuje zapisnike sa sednica Skupštine opštine, Opštinskog veća i njihovih radnih tela, pruža stručnu pomoć i na zahtev daje mišljenja šefovima odborničkih grupa, odbornicima u Skupštini opštine, članovima Opštinskog veća, vrši stručnu obradu materijala i akata sa sednica Skupštine opštine i Opštinskog veća i njihovih radhih tela, stara se da poziv i materijal za sednicu Opštinskog veća i sednicu Skupštine opštine bude stručno obrađen i na vreme dostavljen, preslušava audio zapis sednice veća i skupštine i radnih tela i pretvara ih u pisani zapis, obaveštava i dostavlja sekretaru Skupštine opštine evidenciju o prisustvu odbornika radi utvrđivanja kvoruma na sednicama Skupštine opštine i njenih radnih tela, postupa po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odeljenja i načelnika Opštinske uprave

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o zaposlenima u AP i JLS („Sl. glasnik RS“, br. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017- dr.zakon), Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“ broj 129/2007, 83/2014, 101/2016 ,47/2018), Statuta Skupštine opštine Kosjerić („Sl.list opštine Kosjerić, br. 3/19, od  6. marta 2019. godine, Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Sl.list opštine Kosjerić“, br. 6/19  –usmeno; veština komunikacije, analitičko rezonovanje, logičko zaključivanje – kroz razgovor sa kandidatom. O vremenu i mestu održavanja usmene provere svaki kandidat će biti pismeno obavešten, kao i putem mail adrese ili telefonskim pozivom.

III Mesto rada:

Opština Kosjerić,Opštinska uprava,ul.Olge Grbić br.10

IV Opšti uslovi za konkurs: državljanstvo RS, da je učesnik konkursa punoletan, stečeno visoko  obrazovanje naučne oblasti društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit (učesnici koji nemaju položen državni ispit nemaju obavezu da dostave uverenje  shodno članu 47. Zakona o zaposlenima u AP i JLS („Službeni glasnik RS“ broj 21/2016, 113/2017  i 95/2018) kao službenik na izvršilačkom radnom mestu može da se zaposli i lice koje nema položen državni ispit ali je dužno da ga položi u roku utvrđenom ovim zakonom., najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet), da učesnik konkursa nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci i da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

V Trajanje radnog odnosa

Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

VI Rok za podnošenje prijave na konkurs i sadržina prijave

Rok za podnošenje prijave je 15 dana. Rok počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama „Politika“  koje se distribuiraju za celu teritoriju republike Srbije.

Prijava na konkurs sadrži ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, mail adresu, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs, odgovornostima na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja. Prijava mora biti svojeručno potpisana.

VII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs

Uverenje o državljanstvu ( ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih; diploma ili uverenje kojim se potvrđuje stručna sprema; uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, dokaz o najmanje tri godine radnog iskustva (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo), uverenje da kandidat nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci.

Učesnici koji nemaju položen državni ispit nemaju obavezu da dostave uverenje iz prethodnog stava jer shodno članu 47. Zakona o zaposlenima u AP i JLS(„Službeni glasnik RS“ broj 21/2016, 113/2017  i 95/2018) kao službenik na izvršilačkom radnom mestu može da se zaposli i lice koje nema položen državni ispit ali je dužno da ga položi u roku utvrđenom ovim zakonom.

Za učesnike konkursa koji su bili u radnom odnosu u državnom organu, odnosno organu AP ili JLS, pored navedenih dokaza potrebno je dostaviti i dokaz da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu AP ili JLS zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije overene pre 01.marta 2017.godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Odredbom člana 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupki („Službeni glasnik RS“,broj 18/2016) propisano je, pored ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.

Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencij je: uverenje o o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima ili uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Potrebno je da da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam i popunjenu Prijavu na konkurs u državnom organu

Primer izjave i Prijave nalazi se na sajtu opštine Kosjerić www.kosjeric.rs gde se iste mogu preuzeti.

VIII Adresa na koju se podnose prijave

Prijave na konkurs podnose se Konkursnoj komisiji za sprovođenje javnog konkursa za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta normativno pravni i stručno operativni poslovi za sednice Opštinskog veća i sednice Skupštine opštine i njihovih radnih tela u Odeljenju za poslove organa opštine, opštu upravu zajedničke poslove i društvene delatnosti, preko Opštinske uprave, na adresu: Opštinska uprava, Olge Grbić 10, lično ili putem preporučene pošiljke, sa naznakom „za javni konkurs za izvršilačko radno mesto normativno pravni i stručno operativni poslovi za sednice Opštinskog veća i sednice Skupštine opštine i njihovih radnih tela u Odeljenju za poslove organa opštine, opštu upravu zajedničke poslove i društvene delatnosti -ne otvarati“.

IX Lica zadužena za obaveštenja o konkursu

Snežana Božović, telefon 0608256250, radnim danom od 8 do 15

X Napomene

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj od nadležnog organa(javnog beležnika, u opštinskoj upravi ili sudu), biće odbačene. Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01.marta 2017.godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji opštine Kosjerić.Obaveštenje o javnom konkursu i adresi internet prezentacije na kojoj je objavljen oglas, objaviće se u dnevnim novinama „Politika“   koje se distribuiraju za celu teritoriju republike  Srbije.

Svi izrazi, pojmovi, imenice,pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE KOSJERIĆ

BROJ 112-21/2022 OD 25.03.2022. GODINE

Konkurs preuzmite OVDE
Obrazac za prijavu preuzmite OVDE
Obrazac za izjavu preuzmite OVDE

 

NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE

Gordana Gvozdenović

Nazad
ODLUKA O POKRETANjU POSTUPKA JAVNE RASPRAVE
Napred
JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA za izgradnju stanice za snabdevanje gorivom NIS u Kosjeriću
Izbornik