Konkurs za regresivanje veštačkog osemenjavanja krava i krmača u 2018. godini

Kategorija: Javni pozivi

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, broj 10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), tačke 2.1. Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Kosjerić za 2018. godinu („Službeni list opštine Kosjerić“, br.5/18) i Odluke Predsednika opštine Kosjerić broj: 320-30/2018 od 29.11.2018. godine, Predsednik opštine Kosjerić raspisuje:

K O N K U R S
ZA
REGRESIRANjE VEŠTAČKOG OSEMENjAVANjA KRAVA I KRMAČA U 2018. GODINI

USLOVI KONKURSA:

 • Pravo na regresiranje veštačkog osemenjavanja imaju sva registrovana poljoprivredna gazdinstva sa teritorije opštine Kosjerić.
 • Grla za koja se podnosi zahtev za regres moraju biti u vlasništvu nosioca ila člana poljoprivrednog gazdinstva.
 • Pravo za regres imaju poljoprivrednici za prvo osemenjavanje krava i krmača.
 • Visina regresa za veštačko osemenjavanje iznosi 900 dinara po osemenjenoj kravi i 600 dinara po osemenjenoj krmači.
 • Opredeljena sredstva po Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područije opštine Kosjerić za ove namene su 2 miliona dinara.
 • Isplata regresa vršiće se po redosledu podnošenja zahteva sve do momenta utroška opredeljenih sredstava.
 • Jedno domaćinstvo može u toku trajanja konkursa podneti samo jedan zahtev bez obzira na broj grla za koja podnosi zahtev.
 • Opština Kosjerić će regresirati veštačko osemenjavanje krava i krmača koje je izvršeno u periodu od 01.01.2018. do 28.12.2018. godine.
 • Zahtev za subvenciju se podnosi na propisanom obrascu preko pisarnice opštinske uprave, prethodno administrativno proveren od strane savetnika za poljoprivredu OU.

UZ ZAHTEV SE PRILAŽE SLEDEĆA DOKUMENTACIJA:

 • Fotokopija Potvrde o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstava za 2018. godinu.
 • Fotokopija pasoša za grla koja su veštački osemenjena.
 • Fotokopija Kartona (potvrde) za veštačko osemenjavanje izdate od strane veterinarske stanice ili ambulante- orginal na uvid.
 • Fotokopija namenskog tekućeg računa za poljoprivredu otvorenog u poslovnoj banci.

Konkurs je otvoren od  03.12. do 28.12.2018. godine.

Svi Zahtevi koji su nepotpuni i predati van konkursnog roka neće biti razmatrani.

Zahtev za regres možete preuzeti OVDE

Nazad
Javni uvid u nacrt Statuta opštine Kosjerić
Napred
Obaveštenje u vezi grantova u okviru projekta „Žensko preduzetništvo i inovacije u poslovanju malih gazdinstava“
Izbornik