Konkurs za regresiranje veštačkog osemenjavanja krava i krmača u 2019. godini

Kategorija: Javni pozivi

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, broj 10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), tačke 2.1. Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Kosjerić za 2019. godinu („Službeni list opštine Kosjerić“, br. 6/19) i Odluke Predsednika opštine Kosjerić broj: 320-8/2019 od 29.11.2019. godine, Predsednik opštine Kosjerić raspisuje:

K O N K U R S
ZA REGRESIRANjE VEŠTAČKOG OSEMENjAVANjA KRAVA I KRMAČA U 2019. GODINI

USLOVI KONKURSA:
– Pravo na regresiranje veštačkog osemenjavanja imaju fizička lica- nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstva u aktivnom statusu sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji opštine Kosjerić.
– Grla za koja se podnosi zahtev za regres moraju biti u vlasništvu nosioca ili člana poljoprivrednog gazdinstva.
– Pravo za regres imaju poljoprivrednici za prvo osemenjavanje krava i krmača.
– Visina regresa za veštačko osemenjavanje iznosi 900 dinara po osemenjenoj kravi i 600 dinara po osemenjenoj krmači.
– Opredeljena sredstva po Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Kosjerić za 2019. godinu za ove namene su 2.000.000,00 dinara.
– Odobravanje zahteva i isplata regresa vršiće se po redosledu podnošenja zahteva sve do momenta utroška opredeljenih sredstava.
– Jedno domaćinstvo može u toku trajanja konkursa podneti samo jedan zahtev bez obzira na broj grla za koja podnosi zahtev.
– Opština Kosjerić će regresirati veštačko osemenjavanje krava i krmača koje je izvršeno u periodu od 01.01.2019. do 27.12.2019. godine.
– Zahtev za subvenciju se podnosi na propisanom obrascu preko pisarnice opštinske uprave, prethodno administrativno proveren od strane savetnika za poljoprivredu OU.

UZ ZAHTEV SE PRILAŽE SLEDEĆA DOKUMENTACIJA:
– Fotokopija Potvrde o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstava za 2019. godinu.
– Fotokopija pasoša za grla koja su veštački osemenjena.
– Fotokopija Kartona (potvrde) za veštačko osemenjavanje izdate od strane veterinarske stanice ili ambulante – orginal na uvid.
– Fotokopija namenskog tekućeg računa za poljoprivredu otvorenog u poslovnoj banci.

KONKURS JE OTVOREN OD 02.12. do 27.12.2019. godine.
Svi Zahtevi koji su nepotpuni i predati van konkursnog roka neće biti razmatrani.

U Kosjerić, 29.11.2019. godine

PREDSEDNIK OPŠTINE,
Žarko Đokić

Obrazac zahteva možete preuzeti OVDE.

Nazad
Izbori za članove Saveta mesne zajednice Tubići
Napred
Nacrt Budžeta opštine Kosjerić za 2020. godinu
Izbornik