Konkurs za finansiranje projekata Udruženja građana u Opštini Kosjerić

Kategorija: Javni pozivi

Predsednik opštine Kosjerić na osnovu člana 6. Odluke o finansiranju programa rada udruženja („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 2/15), raspisuje:

K O N K U R S
za finansiranje projekata Udruženja građana u Opštini Kosjerić

Rešenje o raspodeli sredstava možete preuzeti OVDE.  

Tekst Konkursa možete preuzeti OVDE
Obrazac prijave za Konkurs možete preuzeti OVDE
Obrazac za izveštavanje možete preuzeti OVDE

Konkurs se raspisuje za finansiranje projekata iz oblasti socijalne zaštite, kulture, omladinske politike, i ostalih oblasti delovanja Udruženja građana sa teritorije opštine Kosjerić u skladu sa Odlukom o finansiranju programa rada udruženja („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 2/15 od 31.03.2015. godine ) u 2017. godini.

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 1.800.000,00 dinara. Prema Odluci o budžetu opštine Kosjerić za 2017. godinu („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 400-38/2016), u okviru razdela 5, glava 1, program 11 – Socijalna i dečija zaštita, funkcija 070, pozicija 60, ekon.klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama, planirana su sredstva u iznosu 500.000,00 dinara i u okviru razdela 5, glava 1, program 13 – Razvoj kulture, funkcija 820, pozicija 68, ekon. klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama planirana su sredstva u iznosu 1.300.000,00 dinara.

OBLAST UKUPAN IZNOS SREDSTAVA PO OBLASTIMA
1. Socijalna zaštita 500.000,00
2. Kultura 500.000,00
3. Mladi 400.000,00
4. Ostale oblasti 400.000,00
UKUPNO: 1.800.000,00
Pravo učešća na konkursu imaju registrovana udruženja građana sa sedištem na teritoriji Opštine Kosjerić čija se delatnost pretežno zasniva na aktivnostima koje se odnose na jačanje saradnje između vladinog, nevladinog i biznis sektora, podsticanja i razvoja privrednih delatnosti (turizam, zanatstvo, stari i retki zanati, zadrugarstvo i dr.), na razvoj lokalne zajednice, zdravlja građana, afirmisanja ljudskih i manjinskih prava, programa za obrazovanje, programa za omladinu, programa za stara lica, afirmisanja demokratizacije lokalne sredine, razvoja civilnog društva, socijalno-humanitarnoj aktivnosti, očuvanja kulturne baštine, negovanja istorijskih tekovina, volonterizma, zaštite boraca ratnih vojnih i civilnih invalida, zaštite i pomoći licima lečenih od bolesti zavisnosti, aktivnosti penzionerskih organizacija, neformalnog obrazovanja, afirmisanja ravnopravnosti polova, za razvoj javnog informisanja i drugih sadržaja koji doprinose ubrzanom razvoju opštine Kosjerić i afirmaciji građanskog aktivizma.
Udruženja mogu podneti maksimalno dva projekata iz iste ili različite oblasti.
Opis projekta obavezno sadrži sledeće elemente:
 • lokacija na kojoj se odvijaju projektne aktivnosti,
 • opis čime se proj ekat bavi,
 • probleme s kojima se ciljna grupa suočava, i potrebe ciljne grupe koje proizlaze iz tih problema, kao i kvalitativne i kvantitativne pokazatelje sadašnjeg stanja u kome se ciljna grupa i njeno okruženje nalaze,
 • nazive grupa korisnika projekta i njihov broj,
 • koju poželjnu društvenu promenu podržava ostvarenje svrhe projekta i kakav će uticaj projekat imati na socijalnu sredinu u kojoj se sprovodi,
 • poseban cilj projekta,
 • grupe aktivnosti- prikaz kako će se sprovoditi svaka od navedenih grupa aktivnosti, njihov sadržaj, metodika i logika povezanosti sa rezultatima i ciljevima projekta,
 • održivost, odnosno mogućnosti nastavka projektne aktivnosti posle prestanka podrške lokalne samouprave.
Projekat mora biti realizovan na teritoriji opštine do isteka budžetske godine, odnosno do 31.12. 2017. godine.
Vrednost traženih sredstava iz budžeta opštine Kosjerić ne sme biti manja od 10.000,00 dinara, niti veća od 100.000,00 dinara po projektu.
Prijave na konkurs podnose se isključivo na jedinstvenom obrascu, koji čini sastavni deo konkursne dokumentacije.
Konkursna dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana u terminu od 10,00 do 15,00 časova, u zgradi Opštinske uprave u Kosjeriću, Olge Grbić 10, kancelarija br. 9, odnosno preuzeti sa zvanične internet prezentacije opštine Kosjerić www.kosjeric.rs.
Konkursna dokumentacija sadrži:
 1. tekst javnog konkursa
 2. jedinstveni obrazac za prijavu na Konkurs
 3. jedinstveni obrazac za izveštavanje o realizaciji projekta

Uz prijavu se obavezno podnosi:

 1. fotokopija rešenja o upisu organizacije u registar;
 2. fotokopija izvoda iz Statuta udruženja (prva i zadnja stranica, odredbe koje regulišu ciljeve i delatnosti udruženja);
 3. fotokopija zahteva za registraciju finansijskog izveštaja za godinu koja prethodi godini raspisivanja konkursa.
Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom: „JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA UDRUŽENjA“, na adresu: Opština Kosjerić, Olge
Grbić br. 10, 31260 Kosjerić, poštom, ili predajom pisarnici Opštinske uprave opštine Kosjerić.
Dodatne informacije u vezi javnog konkursa mogu se dobiti na telefonu: 031/781-460 od 10 do 15 časova svakog radnog dana.
Rok za podnošenje prijava je 13.10.2017. godine, do 15,00 časova.
Prijave pristigle nakon predviđenog roka, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, podnete na ne odgovarajućem obrascu ili za namene suprotne ovom konkursu, kao i prijave dostavljene putem faksa ili elektronskom poštom i nepotpisane prijave, neće se razmatrati. Nepotpuni konkursni materijali se neće ocenjivati.
Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane podnosioca kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima, ili nisu podneli detaljan izveštaj o njihovoj realizaciji, sa dokazima o namenskom trošenju dobijenih sredstava.

Davalac sredstava zadržava pravo da od učesnika konkursa po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije .
Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.
Konkurs se objavljuje u Službenom listu opštine Kosjerić, na Oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Kosjerić, na lokalnim medijima i na zvaničnom sajtu opštine Kosjerić, www.kosjeric.rs.
Izbor projekta koji će se finansirati sredstvima budžeta opštine Kosjerić vrši se primenom sledećih kriterijuma:
 1. reference projekta: oblast u kojoj se realizuje projekat, dužina trajanja projekta, broj lica koja se uključuje u projekat, mogućnost razvijanja projekta i njegova održivost;
 2. ciljevi koji se postižu: obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se projekat sprovodi;
 3. sufinansiranje projekta iz drugih izvora: sopstvenih prihoda ili lokalne samouprave, fondova Evropske unije, poklona, donacija, legata, kredita i drugo, u slučaju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje projekta;
 4. zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih projekata: da li su ranije korišćena sredstva budžeta Opštine Kosjerić i ako jesu, da li su ispunjene ugovorne obaveze.
Primenom gore navedenih kriterijuma Komisija za raspodelu sredstava udruženjima vrednuje projekte imajući u vidu i ceneći sadržinu projekta i ostale činjenice koje su specifične za određenu oblast i sačinjava Predlog Liste za raspodelu sredstava udruženjima.
Na osnovu Predloga Liste za raspodelu sredstava udruženjima Predsednik opštine donosi Odluku o izboru projekta kojima se iz budžeta opštine Kosjerić dodeljuju sredstva za podsticanje projekata ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje projekata, u roku od 15 dana od dana utvrđivanja Liste za raspodelu sredsgava udruženjima.
Odluka Predsednika opštine Kosjerić je konačna.
Odluka o izboru projekta udruženja koji se finansiraju iz budžeta opštine Kosjerić se objavljuje na Oglasnoj tabli Opštinske uprave Kosjerić, na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kosjerić, lokalnim medijima i u „Službenom listu opštine Kosjerić“.
Nazad
Javni konkurs za dodelu sredstava crkvama i tradicionalnim verskim zajednicama za izgradnju, održavanje i obnovu crkvenih i verskih objekata na teritoriji optšine Kosjerić u 2017. godini
Napred
Javni poziv za učešće na licitaciji – javnom nadmetanju za otuđenje iz javne svojine – opštinske svojine stambenih jedinica – stanova, na kat. parceli broj 1233 upisanoj u list nepokretnosti broj 1869 k.o. Varoš Kosjerić, ulica Svetosavska bb
Izbornik