Javni konkurs za dodelu sredstava crkvama i tradicionalnim verskim zajednicama za izgradnju, održavanje i obnovu crkvenih i verskih objekata na teritoriji optšine Kosjerić u 2017. godini

Kategorija: Javni pozivi

Predsednik opštine Kosjerić, na osnovu člana 6 i 7. Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za dodelu sredstava crkvama i tradicionalnim verskim zajednicama za izgradnju, održavanje i obnovu crkvenih i verskih objekata na teritoriji opštine Kosjerić („Službeni list opština Kosjerić“ broj 12/16) i člana 57. Statuta opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“ broj 9/08), raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I TRADICIONALNIM VERSKIM ZAJEDNICAMA ZA IZGRADNjU, ODRŽAVANjE I OBNOVU CRKVENIH I VERSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPTŠINE KOSJERIĆ U 2017. GODINI

Rešenje o raspodeli sredstava možete preuzeti OVDE

Tekst Javnog konkursa možete preuzeti OVDE
Pravilnik o načinu, postupku i kriterijumima za dodelu sredstava… možete preuzeti OVDE
Prijavu na Javni konkurs možete preuzeti OVDE
Obrazac narativnog i finansijskog izveštaja možete preuzeti OVDE

Predmet ovog konkursa je dodela sredstava crkvama i tradicionalnim verskim zajednicama za izgradnju ili obnovu crkvenih i verskih objekata, za investiciono i tekuće održavanje crkvenih i verskih objekata i za adaptaciju ili rekonstrukciju crkava i verskih objekata.

Sredstva za realizaciju programa/projekata iz stava 1. ovog Javnog konkursa obezbeđena su Odlukom o budžetu opštine Kosjerić za 2017. godinu („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 400-38/2016), u okviru razdela 5, glava 1, program 13 – Razvoj kulture, funkcija 820, pozicija 68, ekon. klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 200.000,00 dinara.

Pravo na dodelu sredstava radi finansiranja ili sufinansiranja projekata crkava i tradicionalih verskih zajednica za izgradnju, oddržavanje i obnovu crkvenih i verskih objekata na teritoriji opštine Kosjerić imaju tradicionalne crkve i tradicionalne verske zajednice.

Osnovni uslovi za dodelu sredstava su:

 • da podnosilac programa ima status pravnog lica;
 • da je sedište podnosioca programa na teritoriji opštine Kosjerić;
 • da je podnosilac programa osnovan u skladu sa propisima kojim je uređeno njegovo osnivanje;
 • da se program realizuje na teritoriji opštine Kosjerić.

Kriterijumi za dodelu sredstava su:

 • broj vernika;
 • da li je crkveni odnosno verski objekat pod zaštitom kao kulturno dobro;
 • stanje u kom se nalazi objekat;
 • sufinansiranje projekata iz drugih izvora;
 • usmerenost ka što većem broju korisnika;
 • unapređenje stanja u kom se nalazi objekat;
 • realan finansijski plan za predloženi projekat;
 • da se objekti crkve ili tradicionalne verske zajednice nalaze na teritoriji opštine Kosjerić.

Konkursnu dokumentaciju crkve i verske zajednice Konkursna dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana u terminu od 10,00 do 15,00 časova, u zgradi Opštinske uprave Kosjerić, Olge Grbić 10, kancelarija br. 9, odnosno preuzeti sa zvanične internet prezentacije opštine Kosjerić (www.kosjeric.rs).

Konkurs je ogvoren 13.10.2017. godinedo 15:00 časova.

Prijave na konkurs, u zatvorenoj koverti, dostaviti na adresu: Opštinska uprava opština Kosjerić – Komisija za dodelu sredstava crkvama i tradicionalnim verskim zajednicama, ul. Olga Grbić broj 10, sa naznakom „NE OTVARATI – PRIJAVA NA KONKURS“

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 031/781-460.

Prijave pristigle nakon predviđenog roka, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, podnete na ne odgovarajućem obrascu ili za namene suprotne ovom konkursu, kao i prijave dostavljene putem faksa ili elektronskom poštom i nepotpisane prijave, neće se razmatrati. Nepotpuni konkursni materijali se neće ocenjivati.

Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane podnosioca kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima, ili nisu podneli detaljan izveštaj o njihovoj realizaciji, sa dokazima o namenskom trošenju dobijenih sredstava.

Davalac sredstava zadržava pravo da od učesnika konkursa po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije .

Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

Konkurs se objavljuje na zvaničnoj internet sgranici opštine Kosjerić (www.kosjeric.rs), na lokalnim medijima i oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Kosjerić.

Komisija razmatra prijave i u skladu sa uslovima Konkursa, vrši izbor projekata i sačinjava Predlog Predsedniku opštine o izboru projekata koji će se fiansirati ili sufinansirati iz budžeta opštine Kosjerić.

O sprovedenom postupku Komisija vodi Zapisnik koji zajedno sa Predlogom o izboru projekaga kojima se iz budžeta Opštine dodeljuju sredstva dostavlja Predsedniku opštine.

Na osnovu Predloga Komisije, Predsednik opštine donosi Rešenje o finansiranju ili sufinansiranju projekata crkava i tradicionalnih verskih zajednica iz budžeta opštine Kosjerić.

Nazad
Javna licitacija za prodaju hrane i pića za učesnike i posetioce turnira za vreme trajanja turnira „Kosjerić 2017“
Napred
Konkurs za finansiranje projekata Udruženja građana u Opštini Kosjerić
Izbornik