Javni poziv za učešće na licitaciji – javnom nadmetanju za otuđenje iz javne svojine – opštinske svojine stambenih jedinica – stanova, na kat. parceli broj 1233 upisanoj u list nepokretnosti broj 1869 k.o. Varoš Kosjerić, ulica Svetosavska bb

Kategorija: Javni pozivi

Opštinsko veće opštine Kosjerić, na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS“ broj 72/11) i člana 61. Statuta opštine Kosjerić („Službeni list Opštine Kosjerić“ broj 9/08) raspisuje:

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE NA LICITACIJI – JAVNOM NADMETANjU ZA OTUĐENjE IZ JAVNE SVOJINE – OPŠTINSKE SVOJINE STAMBENIH JEDINICA – STANOVA, NA KAT. PARCELI BROJ 1233 UPISANOJ U LIST NEPOKRETNOSTI BROJ 1869 KO VAROŠ KOSJERIĆ, ULICA SVETOSAVSKA BB

1. PREDMET NADMETANjA:

Predmet Licitacije – Javnog nadmetanja je otuđenje iz javne svojine – opštinske svojine, sledećih stambenih jedinica – stanova:

I. Stambene jedinice u stambenoj zgradi kod Crkve, na kat. parceli broj 1233, upisana u List nepokretnosti broj 1869 KO Varoš Kosjerić, u Lameli A1, Ulaz 1, prizemlje, tip stana dvosoban, označena kao stan broj 3, površine P = 80 ¬m2,

II. Stambene jedinice u stambenoj zgradi kod Crkve, na kat. parceli broj 1233, upisana u List nepokretnosti broj 1869 KO Varoš Kosjerić, u Lameli A1, Ulaz 1, na trećem spratu, tip stana garsonjera, označena kao stan broj 16, površine P = 32 ¬m2,

III. Stambene jedinice u stambenoj zgradi kod Crkve, na kat. parceli broj 1233, upisana u List nepokretnosti broj 1869 KO Varoš Kosjerić, u Lameli A1, Ulaz 1, potkrovlje, tip stana jednosoban, označena kao stan broj 19, površine P = 42 ¬m2,

IV. Stambene jedinice u stambenoj zgradi kod Crkve, na kat. parceli broj 1233, upisanoj u List nepokretnosti broj 1869 KO Varoš Kosjerić, u Lameli A2, Ulaz 2, prizemlje, tip stana trosoban, označena kao stan broj 4, površine P = 89 ¬m2,

V. Stambene jedinice u stambenoj zgradi kod Crkve, na kat. parceli broj 1233, upisana u List nepokretnosti broj 1869 KO Varoš Kosjerić, u Lameli A2, Ulaz 2, na prvom spratu, tip stana dvosoban, označena kao stan broj 6, površine P = 76 m2,

VI. Stambene jedinice u stambenoj zgradi kod Crkve, na kat. parceli broj 1233, upisana u List nepokretnosti broj 1869 KO Varoš Kosjerić, u Lameli A2, Ulaz 2, na trećem spratu, tip stana dvosoban, označena kao stan broj 16, površine P = 76 m2,

VII Stambene jedinice u stambenoj zgradi kod Crkve, na kat. parceli broj 1233, upisana u List nepokretnosti broj 1869 KO Varoš Kosjerić, u Lameli A2, Ulaz 2, na trećem spratu, tip stana garsonjera, označena kao stan broj 19, površine P = 27 m2,

VIII. Stambene jedinice u stambenoj zgradi kod Crkve, na kat. parceli broj 1233, upisana u List nepokretnosti broj 1869 KO Varoš Kosjerić, u Lameli A2, Ulaz 2, potkrovlje, tip stana – dvosoban, označen kao stan broj 20, površine P = 56 m2;

IX. Stambene jedinice u stambenoj zgradi kod Crkve, na kat. parceli broj 1233, upisana u List nepokretnosti broj 1869 KO Varoš Kosjerić, u Lameli A2, Ulaz 2, potkrovlje, tip stana – jednosoban, označen kao stan broj 21, površine P = 45 m2;

X. Stambene jedinice u stambenoj zgradi kod Crkve, na kat. parceli broj 1233, upisana u List nepokretnosti broj 1869 KO Varoš Kosjerić, u Lameli A2, Ulaz 2, potkrovlje, tip stana – jednosoban, označen kao stan broj 22, površine P = 47 m2;

I. Stambene jedinice se otuđuju u svojinu po sistemu „KLjUČ U RUKE“, što podrazumeva:

 • Svi zidovi i plafoni malterisani, a potom obojeni poludisperzivnom bojom sa svim potrebnim predradnjama. Zidovi kupatila i kuhinja obloženi zidnim keramičkim pločicama prve klase u lepku preko maltera. U kupatilima pločice postavljene 2,00m1 a u kuhinjama do 1,50 m1 do kote gotovog poda.
 • Podovi u sobama i predsobljima urađeni od hrastovog parketa prve klase položenog u lepku preko cementne košuljice.
 • Podovi u kupatilima, ostavama, kuhinji i na lođama urađeni od podnih keramičkih pločica postavljenih u lepku preko cementne košuljice.
 • Sva unutrašnja vrata klasična duplo šperovana u štoku od kvalitetne čamove građe u svemu prema šemi stolarije finalno obojena dva puta masnom bojom sa lakiranjem. U parapetima prozora ugrađene klupice od kvalitetnog čamovog drveta i finalno obrađene dva puta poliuretan bojom po izboru projektanta.
 • U objektu instalacije vodovoda i kanalizacije i instalacije jake i slabe struje.
 • Instalacije u stanovima podrazumevaju elektro instalacije sa opremom za na zid, bez svetiljki na zidovima i plafonima,
 • Instalacije vodovoda i kanalizacije u stanovima su sa sanitarnom opremom i sa baterijama i slavinama za toplu i hladnu vodu.
 • Instalacije centralnog grejanja sa podstanicom.
 • Parterno uređenje placa oko zgrade.

2. OPŠTI USLOVI:

2.1. Početna cena stanova na licitaciji je :

 • 550 EURA po m2 stambenog prostora za: prizemlje, prvi, drugi i treći sprat.
 • 450 EURA po m2 stambenog prostora za potkrovlje.

Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna i fizička lica.

Prijava sadrži:

 • Oznaku stambene jedinice, na koju se ponuda odnosi.
 • Ime i prezime lica, adresu i JMBG, odnosno naziv i sedište pravnog lica, izvod iz registra privrednih subjekata, Matični broj i PIB ( Rešenje o registraciji APR – a, overenu fotokopiju za pravna lica).
 • Overeno punomoćje kojim se predstavnik pravnog lica ovlašćuje da učestvuje u nadmetanju u ime pravnog lica.
 • Overenu izjavu ovlašćenog lica o prihvatanju svih uslova iz javnog oglasa za pravna lica.
 • Overenu izjavu o prihvatanju početne cene iz stava.
 • Dokaz o uplati garantnog iznosa uplaćen na račun Opštine Kosjerić broj: 840-811151843-89 model 97, poziv na broj 51- 048, u iznosu od 300 eura za jednu stambenu jedinicu u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate depozita.
 • Broj računa za vraćanje depozita.

Prijave za kupovinu stanova na oglas za javno nadmetanje, dostaviti u zatvorenom kovertu, preporučenom pošiljkom, putem pošte ili predajom na pisarnicu Opštinske uprave Kosjerić, sa naznakom „PRIJAVE ZA UČEŠĆE NA LICITACIJI – JAVNOM NADMETANjU, ZA OTUĐENjE IZ JAVNE SVOJINE – OPŠTINSKE SVOJINE STAMBENIH JEDINICA – STANOVA U STAMBENOM OBJEKTU KOD CRKVE, NA KAT. PARCELI BROJ 1233 UPISANOJ U LIST NEPOKRETNOSTI BROJ 1869 KO VAROŠ KOSJERIĆ, ULICA SVETOSAVSKA BB – NE OTVARAJ“, a na poleđini koverta navesti ime i prezime za fizička lica, odnosno naziv za pravna lica.

Na javnom nadmetanju obavezno je lično učestvovanje ili učestvovanje putem predstavnika ili punomoćnika uz dostavljanje overenog punomoćja. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u obzir .

3. MESTO I DATUM OTVARANjA PONUDA:

3.1. Rok za dostavljanje ponuda je 23.10.2017. godine do 10:00 časova.

3.3. Otvaranje ponuda i Javno nadmetanje biće održano 23.10.2017. godine u 13:00 časova u sali broj 5, Opštinske uprave Kosjerić, u Kosjeriću, ulica Olge Grbić broj 10.

4. USLOVI LICITIRANjA ZA STAMBENE JEDINICE:

4.1. Predmet otuđenja u svojinu dobija učesnik koji je u postupku javnog nadmetanja izlicitirao najvišu cenu.

4.2. S obzirom da je do sada održano više licitacija, nepokretnost se može otuđiti ponuđaču po ceni koju je ponudio u prijavi za učešće na licitaciji, a koja ne može biti manja od početne cene 550 EURA po m2 stambenog prostora, za prizemlje, prvi, drugi i treći sprat i 450 EURA po m2 stambenog prostora za potkrovlje.

4.3. Ukoliko lice kome se stvar otuđuje odustane od zaključenja ugovora i isti se ne zaključi u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti Odluke o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine, postupak otuđenja se ponavlja za tu stambenu jedinicu, a depozit se ne vraća.

4.4. Depozit izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u izlicitiranu cenu.

4.5. Ponuđačima čija se ponuda ne prihvati, iznos depozita će biti vraćen u roku od sedam dana od dana otvaranja ponuda.

4.5.a. Postupak će se sprovesti u skladu sa odredbama Zakona o javnoj svojini a najpovoljniji ponuđač je dužan da isplati kupoprodajnu cenu shodno Odluci Opštinskog veća broj: 360-3/2017 od dana 12.09.2017. godine na sledeći način:

Stambene jedinice će se otuđivati isplatom izlicitiranog iznosa na sledeće načine:

Isplatom kupoprodajne-izlicitirane cene na račun Budžeta Opštine Kosjerić broj: 840-811151843-89 model 97, poziv na broj 51-048 u roku od 12 meseci na tri rate, na sledeći način:

 • prva rata u iznosu od 1/3 kupoprodajne cene u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora.
 • druga rata u iznosu od 1/3 kupoprodajne cene u roku od 6 meseci od dana zaključenja ugovora.
 • treća rata u iznosu od 1/3 kupoprodajne cene u roku od 12 meseci od dana zaključenja ugovora

Ukoliko se kupoprodajna cena isplaćuje putem kredita s obzirom na uslove i mogućnosti odobrenja i realizacije kredita:

 • prva rata u iznosu od 1/3 kupoprodajne cene plaća se odmah nakon realizacije kredita, a najkasnije 60 dana od dana potpisivanja ugovora.
 • druga rata u iznosu od 1/3 kupoprodajne cene u roku od 6 meseci od dana zaključenja ugovora.
 • Tteća rata u iznosu od 1/3 kupoprodajne cene u roku od 12 meseci od dana zaključenja ugovora.

4.5.b. Useljenje u stambene jedinice je odmah nakon zaključenja ugovora.

OSTALI USLOVI

4. 6. Troškovi prenosa nepokretnosti padaju na teret kupca, uključujući i porez na prenos apsolutnih prava, kao i overu ugovora kod nadležnog suda.

4.7. Zainteresovana lica mogu dobiti bliža obaveštenja u vezi Javnog nadmetanja i podnošenja ponuda u opštini Kosjerić, tel: 031/781–460. Kontakt osoba: Milinko Krstić.

Nazad
Konkurs za finansiranje projekata Udruženja građana u Opštini Kosjerić
Napred
Javni oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Kosjerić 2017
Izbornik