Javni uvid u izmene i dopune Plana generalne regulacije grada Kosjerića

Kategorija: Javni pozivi

Opštinska uprava opštine Kosjerić, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 ispravka, 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 odluka US, 50/13 odluka US, 54/13 odluka US, 98/13 odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018, 3 1/2019, 37/2019 dr. zakon i 9/2020 i člana 55. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“,br. 32/2019)

OGLAŠAVA
IZLAGANjE NA JAVNI UVID
IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE
GRADA KOSJERIĆA

Javni uvid trajaće 30 dana, i to počev od 22.10.2020. godine zaključno sa 20.11.2020. godine. Materijal je izložen u zgradi Opštine Kosjerić u Kosjeriću, ul. Olge Grbić br.10, hodnik na drugom spratu, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova, kao i na internet strani opštine Kosjerić (www.kosjeric.rs).
Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u izloženi materijal nadležna služba Opštinske uprave Kosjerić pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija.
Primedbe i sugestije na izloženi materijal mogu se dostaviti tokom trajanja javnog uvida u pisanom obliku, Odeljenju za urbanizam Opštinske uprave opštine Kosjerić, lično na pisarnici ili poštom, na adresu Opštinska uprava Kosjerić, Odeljenje za urbanizam, Olge Grbić 10, Kosjerić 31260, zaključno sa 20.11.2020. godine. Javna sednica Komisije za planove održaće se 23. novembra 2020. godine, sa početkom u 12,00 časova, u sali br. 3, u prizemlju zgrade opštine Kosjerić.
Po završenom javnom uvidu nosilac izrade Plana sačiniće izveštaj koji usvaja Komisija za planove Skupštine opštine Kosjerić.

Opštinska uprava opštine Kosjerić
Odeljenje za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove komunalno stambene i imovinsko pravne poslove

Materijal možete preuzeti OVDE i OVDE

Nazad
Javni konkurs za prijem pripravnika u Opštinsku upravu opštine Kosjerić
Napred
Javni konkurs za izbor direktora Turističke organizacije opštine Kosjerić
Izbornik