Javni konkurs za izbor direktora Turističke organizacije opštine Kosjerić

Kategorija: Javni pozivi

JAVNI KONKURS
Za izbor direktora Turističke organizacije opštine Kosjerić

1. Naziv radnog mesta:

Direktor, za mandatni period od 4 godine.

2. Uslovi:

 • Punoletno i poslovno sposobno lice,
 • Državljanin RS,
 • Stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu,
 • Radno iskustvo od 4 godine i najmanje 2 godine iskustva na rukovodećim poslovima,
 • Da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci,
 • Poznavanje rada na računaru,
 • Aktivno znanje stranog jezika koji je obuhvaćen nastavnim planom i programom ministarstva nadležnog za poslove prosvete.

3. Uz prijavu priložiti:

 • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija),
 • Uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena fotokopija),
 • Diploma o stečenom obrazovanju (original ili overena fotokopija),
 • Dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca i fotokopija radne knjižice),
 • Dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima (odluke o imenovanju),
 • Uverenje da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci,
 • Overenu fotokopiju lične karte (izvod iz čitača),
 • Biografiju sa kontakt podacima,
 • Predlog programa rada i razvoja turizma opštine Kosjerić kao sastavni deo konkursne dokumentacije.

4. Rok za prijavu:

10 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu Turističke organizacije opštine Kosjerić, Karađorđeva 66. 31260 Kosjerić, sa naznakom „Konkurs za izbor direktora“.

Nazad
Javni uvid u izmene i dopune Plana generalne regulacije grada Kosjerića
Napred
Javni konkurs za prijem pripravnika u Opštinsku upravu opštine Kosjerić
Izbornik