Javni konkurs za prijem pripravnika u Opštinsku upravu opštine Kosjerić

Kategorija: Javni pozivi

Na osnovu člana 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-dr.zakon), i član 12 stav 2. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 95/2016), načelnik Opštinske uprave opštine Kosjerić oglašava

JAVNI KONKURS
ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U OPŠTINSKU UPRAVU OPŠTINE KOSJERIĆ

I U radni odnos prima se pripravnik, i to:

Diplomirani građevinski inženjer – 1 izvršilac

Opis poslova i trajanje radnog odnosa:

Pripravnik se prima u radni odnos na određeno vreme na period od 12 meseci, radi sticanja radnog iskustva u struci i osposobljavanja za polaganje državnog stručnog ispita, za poslove komunalnog i građevinskog inspektora.

II Svojstvo pripravnika može steći lice koje nije bilo u radnom odnosu, odnosno na radu van radnog odnosa, kao i lice koje je provelo na radu vreme kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž s tim stepenom obrazovanja.
Vreme provedeno u radnom odnosu kod drugog poslodavca ne uračunava se u pripravnički staž ukoliko poslovikoje je to lice obavljalo ne odgovaraju stepenu i vrsti stručne spreme za koji se pripravnički staž sprovodi.

III Pripravnik je dužan da položi državni stručni ispit do okončanja pripravničkog staža. Pripravniku koji je ne položi državni ispit, prestaje radni odnos.
Kada položi državni stručni ispit, pripravnik u radnom odnosu na određeno vreme može da nastavi rad na neodređeno vreme saglasno Kadrovskom planu.

IV Mesto rada: Opština Kosjerić, Opštinska uprava, ul.Olge Grbić 10.
V Opšti uslovi za konkurs: državljanstvo Republike Srbije, da je učesnik konkursa punoletan, da ima propisano obrazovanje, da učesnik konkursa nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci i da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnim organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

VI Posebni uslovi
Posebni uslovi za kandidata su:
– Stručna sprema: visoko obrazovanje stečeno iz građevinske oblasti, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine.

VII Dokazi koji se prilažu uz prijavu za konkurs:
Uverenje o državljanstvu ( ne starije od 6.meseci); izvod iz matične knjige rođenih; diploma ili uverenje kojim se potvrđuje stručna sprema; uverenje da kandidat nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci.
Za učesnike konkursa koji su bili u radnom odnosu u državnom oranu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, pored navedenih dokaza potrebno je dostaviti i dokaz da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.
Kao o ispunjavanju posebnih uslova konkursa kandidati prilažu overenu fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi.
Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika ( izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao).
Odredbom člana 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/2016), pripisano je, pored ostalog da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.
Dokument o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija je uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih.
Potrebno je da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze, dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti: da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam.
Primer izjave nalazi se na sajtu opštine Kosjerić www.kosjeric.rs gde se isi može preuzeti.
Sa kandidatima koji budu ušli u uži izbor, Konkursna komisija obaviće razgovor, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavešteni.
Oglas o javnom konkursu se objavljuje na internet stranici Opštine Kosjerić www.kosjeric.rs

VIII Rok za podnošenje prijave i adresa na koju se podnose prijave
Prijave sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova javnog konkursa dostaviti u roku od 15 dana, a rok počinje da teče, narednog dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnim novinama „Politika“, na adresu: Opština Kosjerić, Opštinska uprava, Olge Grbić broj 10, Kosjerić, sa naznakom „za javni konkurs za pripravnika“.

IX Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu:

Snežana Božović, telefon: 060/8256250, svakog radnog dana od 07.30. do 15.30. časova.

X Napomene

Neblagovremene, nepotpune, nerazumljive ili nepotpune prijave prijave kandidata i prijave uz koje kandidati nisu priložili sve potrebne dokaze, Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.
Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji opštine Kosjerić. Obaveštenje o javnom konkursu i adresi internet prezentacije na kojoj je objavljen oglas, objaviće se u dnevnim novinama „Politika“ koje se distribuiraju za celu teritoriju Republike Srbije.
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE KOSJERIĆ
Broj 112-55/20
Datum: 19.10.2020. godine
K O S J E R I Ć

Načelnik Opštinske uprave Kosjerić,
dipl. prav. Slavica Petrović

Nazad
Obaveštenje ugostiteljima koji pružaju usluge smeštaja u nekategorizovanom ugostiteljskom objektu
Napred
Javni uvid u izmene i dopune Plana generalne regulacije grada Kosjerića
Izbornik