ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ Постројења за дробљење у КО Мрчићи у општини Косјерић И СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Категорија: Јавни позиви

Општинска управа општине Косјерић, на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 31/2019, 37/2019 – др.закон, 9/2020 и 52/2021) и чл. 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/2019),

ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Постројења за дробљење у КО Мрчићи у општини Косјерић
И
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Постројења за дробљење у КО Мрчићи у општини Косјерић

Јавни увид трајаће од 04. 02 2022. год. закључно са 07.03.2022. год. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр.10, ходник, на другом спрату, сваког радног дана од 8 до 15 часова, као и на интернет страни општине Косјерић (www.kosjeric.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал надлежна служба, Општинске управе Косјерић пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са планским решењима и евентуалним давањем примедби.

Примедбе се могу доставити током трајања јавног увида у писаном облику, лично на писарници или поштом, на адресу: Општина Косјерић, Одељење за урбанизам, Олге Грбић 10, Косјерић, закључно са 07.03.2022. године.

По завршеном јавном увиду, Комисија за планове Скупштине општине Косјерић, сачиниће извештај са свим примедбама и одлукама по свакој примедби.

Јавна седница комисије за планове одржаће се 09.03.2022. год. са почетком у 12 часова у Биоскопској сали Народне библиотеке у Косјерићу.

Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове
комунално – стамбене и имовинско – правне послове
Општинске управе општине Косјерић

Нацрт текста Плана можете преузети ОВДЕ.
Стратешку процену на утицај животне средине можете преузети ОВДЕ
Графичку документацију можете преузети ОВДЕ

Назад
ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за површински коп –експлоатацију дијабаза „Велики Башинац“ у општини Косјерић
Напред
ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ ОГЛАШАВА ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД Друге измене Плана детаљне регулације „Видик“ Дивчибаре у општини Косјерић
Изборник