Javni poziv za prikupljanje pismenih ponuda za iznajmljivanje poslovnog prostora – prostorije MZ Brajkovići

Kategorija: Javni pozivi

Na osnovu Odluke predsednika opštine Kosjerić o imenovanju Komisije za davanje u zakup neokretnosti u javnoj svojini – opštinskoj svojini br.464- 00009/2018 od 18.05.2018. godine, prostorije (magacinskog dela prodavnice) u Zadružnom domu u MZ Brajkovići, površine 15m2 koji se nalazi na kat.parceli br.1046 KO Brajkovići, radi obavljanja kancelariskih poslova, Komisija za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini – opštinskoj svojini, oglašava

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLjANjE PISMENIH PONUDA ZA IZNAJMLjIVANjE POSLOVNOG PROSTORA

Predmet iznajmljivanja poslovnog prostora u Seoskom domu u Brajkovićima:

 1. Prostorija (magacinski deo prodavnice) u Zadružnom domu u MZ Brajkovići, površine 15 m2, koji se nalazi na kat.parceli br.1046 KO Brajkovići, upisanog u list nepokretnosti br.118, radi obavljanja kancelariskih poslova.
 2. Nepokretnost se iznajmljuje u viđenom stanju, na period od deset godina.
 3. Početna cena licitacije je 1.500,00 dinara, za zakup prostora na mesečnom nivou.
 4. Pravo učešća imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica na teritoriji Republike Srbije, u svemu prema uslovima Konkurs, osim lica koja po odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija, ne mogu učestvovati na Konkursu.
 5. Prijava sadrži:
  • Ime i prezime, adresa i JMBG, broj lične karte, broj telefona fizičkog lica, izjavu o prihvatanju svih uslova iz poziva, broj računa za vraćanje depozita.
  • Naziv i sedište pravnog lica ili preduzetnika, izvod iz registra privrednog subjekta, PIB, matični broj, potpis ovlašćenog lica overen pečatom broj telefona, ime i prezime kontakt osobe, overenu izjavu ovlašćenog lica o prihvatanju svih uslova iz javnog oglasa, broj računa za vraćanje depozita.
  • Dokaz o uplati garantnog iznosa od 1.500,00 dinara.
  Uplatu izvršiti na račun br. 840-742155843-80model 97poziv na broj 51-048, sa naznakom: uplata depozita za licitaciju. Depozit se može uplatiti najkasnije do 31. jula 2018. godine do 10 časova.
 6. Svaki učesnik Konkursaje obavezan da prijavu dostavi u zatvorenoj koverti, predajom na pisarnici Opštinske uprave Kosjerić sa naznakom: „Prijava za iznajlmljivanje poslovnog prostora u Zadružnom domu u MZ Brajkovići – NE otvaraj“, a na poleđini koverta: ime i prezime fizičkog lica odnosno naziv pravnog lica.
 7. Najavnom nadmetanju obavezno je lično učestvovanje ili putem punomoćja overenog U Sudu.
 8. Rok za podnošenje ponuda je zaključno sa 31.07.2018.godine do 11:30 časova. Otvaranje ponuda je 31.07.2018.godine u 12 časova u sali br.Z (prizemlje zgrade Opštine Kosjerić).
 9. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u obzir.
 10. Depozit se ne vraća ponuđaču čiju ponudu Komisija prihvati kao najpovoljniju, već se ista zadržava i uračunava se u izlicitiranu cenu zakupa. U slučaju odustajanja od potpisivanja Ugovor o zakupu, depozit se zadržava, tj.uplaćeni depozit se ne vraća. Ostalim ponuđačima uplaćenio depozit se vraća u roku od 5 (pet) dana.
 11. Predmetni poslovni prostor će dobiti učesnik koji je u postupku javnog nadmetanja izlicitirao najvišu cenu.
 12. 3akup se plaća do 5-tog u mesecu za tekući mesec, kao i troškovi električne energije i ostale komunalne usliuge.
 13. Detaljnije informacije u vezi sa iznajmljivanjem poslovnog prostora putem javne licitacije mogu se dobiti na mob.telefon broj: 060/8256-230, Milika Pavlović.
 14. Oglas objaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave, sajtu opštine Kosjerić i lokalnoj radio stanici „106“.

 

U Kosjeriću, dana 12.07.2018.godine.

KOMISIJA ZA DAVANjE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI-OPŠTINSKOJ SVOJINI

Nazad
Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2018. godini
Napred
1.1.4/2018 Nabavka putničkog automobila na lizing
Izbornik