Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2018. godini

Kategorija: Javni pozivi

Na osnovu člana 43. stav 1. tačka 7. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15 i 113/17), člana 11. stav 1. tačka 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13) i čl. 94 i 129. Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Službeni glasnik RS“, br. 102/15, 5/17 i 9/18), Akcionog plana zapošljavanja Opštine Kosjerić za 2018. godinu i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa i mera aktivne politike zapošljavanja u 2018. godini (broj:2240-101-3/2018 od 21.05.2018)

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE I OPŠTINA KOSJERIĆ
Raspisuju
JAVNI KONKURS
ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2018. GODINI

Prijavu možete preuzeti OVDE

 

I OSNOVNE INFORMACIJE

Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javni rad sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) na osnovu javnog konkursa uz predhodno pribavljeno mišljenje Lokalnog saveta za zapošljavanje Opštine Kosjerić.

Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog konkursa za nezaposleno lice.
Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.
Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako lice uključeno u javni rad.

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima:

 • socijalnih (odnosno socijalne zaštite) i humanitarnih delatnosti,
 • održavanja i obnavljanja javne infrastrukture,
 • održavanja i zaštite životne sredine i prirode,
 • i kulturnih delatnosti- u kojima se angažuju isključivo osobe sa invaliditetom.

Sredstva namenjena za organizovanje sprovođenja javnih radova koriste se za:

 • isplatu naknade za obavljen posao licima angažovanim na javnim radovima po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, maksimalno 18.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou; utvrđeni iznos naknade za obavljeni posao se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, koji su obračunati u skladu sa zakonom;
 • naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada angažovanih lica na javnim radovima, u visini do 2.000,00 dinara po licu srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou, za svaki mesec angažovanja, uvećan za pripadajuće doprinose za obavezno socijalno osiguranje, koji su obračunati u skladu sa zakonom;
 • naknadu troškova sprovođenja javnih radova poslodavcu, u svim oblastima, jednokratno, u visini od:
  – 1.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju mesec dana,
  – 1.500,00 dinara po licu za javne radove koji traju dva meseca,
  – 2.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju tri i četiri meseca;
 • naknadu troškova obuke: u zavisnosti od vrste i složenosti poslova koje obuhvata javni rad, u toku prvog meseca sprovođenja javnih radova može se organizovati obuka, po internom programu poslodavca ili programu obrazovne ustanove, odnosno za lica angažovana kod poslodavca – pružaoca usluga socijalne zaštite, u skladu sa zakonom; po završetku obuke licu se izdaje potvrda/sertifikat/licenca o stečenim kompetencijama; poslodavcu – izvođaču javnog rada, odnosno obrazovnoj ustanovi, isplaćuju se sredstva u jednokratnom iznosu od 1.000,00 dinara po licu koje je pohađalo obuku i kojem je izdata potvrda o stečenim kompetencijama; naknada troškova obuke ne može biti isplaćena za lica koja su u prethodnom periodu već završila predviđenu obuku; Nacionalna služba procenjuje opravdanost potrebe za obukom, ukoliko isto nije regulisano zakonom.

II USLOVI ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica imaju:

 • organi autonomne pokrajine i organi jedinica lokalne samouprave
 • javne ustanove i javna preduzeća
 • privredna društva
 • preduzetnici
 • zadruge
 • udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno koja su upisana u Registar Agencije za privredne registre.

Pravo na dodelu sredstava za organizovanje sprovođenja javnog rada poslodavac – izvođač može da ostvari pod uslovom da:

 • realizuje javni rad na području Opštine Kosjerić
 • angažuje nezaposlena lica sa područja Opštine Kosjerić
 • je izmirio ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje.

III PODNOŠENjE PRIJAVE

Dokumentacija za podnošenje prijave:

 • popunjena prijava za sprovođenje javnog rada na propisanom obrascu, sa detaljno razrađenim aktivnostima u termin planu;
 • fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko poslodavac – izvođač javnog rada nije registrovan u APR; fotografije mesta izvođenja javnog rada – za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i zaštite životne sredine i prirode i održavanja i obnavljanja javne infrastrukture (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju);
 • za javne radove koji se sprovode u oblasti socijalne zaštite, odnosno koji se odnose na pružanje pojedinih usluga socijalne zaštite (dnevne usluge u zajednici – pomoć u kući i dr., usluge podrške za samostalni život – personalna asistencija i dr.), fotokopija licence za pružanje navedenih usluga, u skladu sa propisima u oblasti socijalne zaštite.
 • informacije o korisnicima usluga (broj i struktura) – za poslodavca – izvođača javnog rada iz oblasti socijalnih (odnosno socijalne zaštite) i humanitarnih delatnosti.

Ukoliko poslodavac – izvođač javnog rada organizuje obuku, neophodno je priložiti interni program obuke ili program obrazovne ustanove na propisanom obrascu Nacionalne službe, kao i biografiju instruktora/predavača, osim poslodavca – pružaoca usluga socijalne zaštite, koji podleže obavezi osposobljavanja novozaposlenih u skladu sa zakonom.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze i dokumentaciju od značaja za sprovođenje postupka odlučivanja o odobravanju sredstava za sprovođenje javnih radova.

Način podnošenja prijave

Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u dva primerka, filijali Užice-ispostava Kosjerić. Prijava se podnosi neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u filijali Užice-ispostava Kosjerić ili preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs.

IV DONOŠENjE ODLUKE

Odluka o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada donosi se na osnovu rang-liste i pribavljenog mišljenja od strane Lokalnog saveta za zapošljavanje Opštine Kosjerić, a nakon provere ispunjenosti uslova Javnog konkursa i bodovanja podnete prijave, odnosno priložene dokumentacije poslodavca – izvođača javnog rada od strane Nacionalne službe, u roku od 30 dana od dana isteka javnog konkursa. Izuzetno, prijave koje ispunjavaju uslove Javnog konkursa, a po kojima nije pozitivno odlučeno u navedenom roku, mogu biti ponovo uzete u razmatranje ukoliko se za to steknu uslovi.

Odluku o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada na kojem se, po osnovu jedne ili više podnetih prijava u toku jedne kalendarske godine, odobrava radno angažovanje do 19 nezaposlenih, donosi direktor filijale Nacionalne službe po ovlašćenju direktora Nacionalne službe ili drugi zaposleni kojeg ovlasti direktor Nacionalne službe.

Odluku o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada na kojem se, po osnovu jedne ili više podnetih prijava u toku jedne kalendarske godine, odobrava radno angažovanje 20 i više nezaposlenih, donosi direktor Nacionalne službe uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora.
Nadležnost za donošenje odluke određuje se uzimajući u obzir sve podnete prijave istog poslodavca – izvođača u toku kalendarske godine, koje se delom ili u celosti finansiraju sredstvima Nacionalne službe.

Nacionalna služba prilikom odlučivanja procenjuje opravdanost uključivanja broja lica i/ili trajanja javnog rada iz prijave, kao i opravdanost podnete prijave poslodavca – izvođača javnog rada kome je 2016, 2017. i 2018. godine finansirano sprovođenje javnog rada u istoj oblasti na predloženim lokacijama, u skladu sa iznosom sredstava koji je opredeljen za nadležnu filijalu Nacionalne službe.

Spisak poslodavaca – izvođača kojima je odobreno sprovođenje javnih radova se objavljuje na oglasnoj tabli nadležne filijale Nacionalne službe.

*Kriterijum „Prethodno korišćena sredstva Nacionalne službe po programu javnih radova“ odnosi se na programe iz 2016, 2017. i 2018. godine, koje je organizovala i finansirala, u celosti ili delimično Nacionalna služba. Izuzetno, poslodavcima koji su prethodno koristili sredstva, a podneli su prijavu za oblast socijalne (odnosno socijalne zaštite) i humanitarne delatnosti (bez obzira na lokaciju), dodeljuje se 5 bodova. Navedene podatke iz prijave za sprovođenje javnog rada Nacionalna služba će proveravati uvidom u svoju evidenciju.
**Kriterijum „Procena važnosti podnete prijave za sprovođenje javnog rada za lokalno tržište rada za područje nadležne filijale“ podrazumeva da je direktor nadležne filijale doneo odluku o dodatnim kriterijumima, koja je istaknuta na oglasnoj tabli nadležne filijale uz javni konkurs. Na osnovu odluke je moguće dodeliti do 10 bodova, uzimajući u obzir sledeće kriterijume: razvijenost opštine, društvenu korist koja se ostvaruje kroz realizaciju javnog rada, privredni značaj za razvoj regiona, mišljenje nadležnog organa teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave/ lokalnog saveta za zapošljavanje i dr.

V ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Poslodavac – izvođač javnog rada je dužan da nakon donete odluke o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada, a pre zaključenog ugovora o sprovođenju javnog rada, zaključi ugovor o privremenim i povremenim poslovima sa izabranim nezaposlenim licima sa evidencije nezaposlenih.

Datum angažovanja lica sa kojima je zaključen ugovor o privremenim i povremenim poslovima ne može biti pre datuma zaključivanja ugovora o sprovođenju javnog rada, niti nakon 60 dana od dana donošenja odluke o odobravanju sredstava za sprovođenje javnog rada.

Direktor filijale Nacionalne službe po ovlašćenju direktora Nacionalne službe ili drugi zaposleni kojeg ovlasti direktor Nacionalne službe,Predsednik Opštine Kosjerić i poslodavac – izvođač javnog rada, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu kojeg se vrši isplata sredstava. Izuzetno, ukoliko od datuma donošenja odluke do kraja kalendarske godine ima manje od 30 dana, ugovor se zaključuje do kraja te kalendarske godine.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora o sprovođenju javnog rada:

 • ugovori o privremenim i povremenim poslovima sa nezaposlenim licima, kao dokaz o angažovanju lica na javnom radu;
 • novi termin plan overen od strane poslodavca – izvođača javnog rada, ukoliko je u postupku razmatranja prijave za sprovođenje javnog rada izvršena korekcija broja lica i/ili dužine trajanja javnog rada;
 • specifikacija sredstava – materijala za rad, u skladu sa odobrenim sredstvima za naknadu troškova sprovođenja javnog rada;
 • potvrda banke o otvorenom namenskom računu i karton deponovanih potpisa namenskog računa, važećih u momentu prijema sredstava obezbeđenja i davanja meničnog ovlašćenja;
 • odgovarajuće sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza u skladu sa izvorom finansiranja poslodavca – izvođača javnog rada;
 • za pravna lica – dokaz o izvršenoj registraciji menica (popunjen i overen zahtev za registraciju menica);
 • fotokopija/očitana lična karta odgovornog lica poslodavca – izvođača javnog rada/žiranta i
 • drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta*.

U cilju zaključivanja ugovora o sprovođenju javnog rada, poslodavac – izvođač javnog rada je u obavezi da dostavi i odgovarajuća sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza:

1. Za preduzetnika:

 • za odobrena sredstva u iznosu do 2.000.000,00 dinara – dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa dva žiranta i meničnim ovlašćenjem;
 • za odobrena sredstva u iznosu od 2.000.001,00 dinara i više – bankarska garancija u vrednosti odobrenih sredstava sa rokom važenja od 6 meseci od dana izdavanja i jedna blanko trasirana menica sa jednim žirantom i meničnim ovlašćenjem.

2. Za pravno lice:

 • za odobrena sredstva u iznosu do 2.000.000,00 dinara – dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjem;
 • za odobrena sredstva u iznosu od 2.000.001,00 dinara i više – bankarska garancija u vrednosti odobrenih sredstava sa rokom važenja od 6 meseci od dana izdavanja i jedna blanko solo menica sa meničnim ovlašćenjem.

3. Za korisnike javnih sredstava:

 • izjava odgovornog lica, poslodavca – izvođača javnog rada korisnika javnih sredstava, da su obezbeđeni svi preduslovi za otpočinjanje sprovođenja javnog rada i da ne postoji mogućnost prilaganja odgovarajućeg sredstva obezbeđenja.

*Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja delatnost (preduzetnik), odnosno lice koje samostalno obavlja delatnost u skladu sa posebnim zakonom (npr. advokat, notar, javni izvršitelj i sl).
Status poslodavca – izvođača javnog rada u pogledu izvora sredstava finansiranja biće proveren od strane Nacionalne službe na osnovu raspoloživih podataka Uprave za trezor i Narodne banke Srbije.

Početkom sprovođenja javnog rada smatra se datum prijave na osiguranje prvog nezaposlenog lica angažovanog na javnom radu.

VI OBAVEZE IZ UGOVORA

Poslodavac – izvođač javnog rada dužan je da:

 • zaključi ugovor o privremenim i povremenim poslovima sa nezaposlenim licima, najduže do predviđene dužine trajanja javnog rada i izvrši prijavu na obavezno socijalno osiguranje; u slučaju prestanka radnog angažovanja nezaposlenog lica, poslodavac – izvođač javnog rada u roku od 15 dana od dana prestanka radnog angažovanja vrši zamenu drugim nezaposlenim licem iz iste kategorije i istog nivoa obrazovanja, za preostalo vreme sprovođenja javnog rada, u skladu sa predviđenim trajanjem po zaključenom ugovoru za sprovođenje javnog rada; pre uključivanja u program/zamenu, Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog konkursa za nezaposleno lice;
 • redovno, u zakonski utvrđenim rokovima, vrši uplatu ugovorene naknade za obavljeni posao, na tekući račun lica angažovanih na javnom radu i dostavlja dokaze;
 • redovno vrši uplatu pripadajućih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica iz ugovora i dostavlja dokaze;
 • redovno vrši uplatu naknade troškova dolaska i odlaska sa rada angažovanim licima i dostavlja dokaze o utrošku prenetih sredstava;
 • redovno dostavlja dokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove naknade sprovođenja javnog rada, u skladu sa ugovorom;
 • dostavi dokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove obuke;
 • obezbedi vođu programa javnog rada i/ili mentora za obuku nezaposlenih angažovanih na javnom radu i o tome dostavi pisani dokaz Nacionalnoj službi;
 • organizuje zaštitu i bezbednost radno angažovanih lica, u skladu sa zakonom i zahtevom standarda za konkretne poslove javnog rada;
 • dostavi fotokopiju potvrde/sertifikata o stečenim kompetencijama radno angažovanih lica na sprovođenju javnog rada nakon završene obuke, na propisanom obrascu, odnosno fotokopiju potvrde/licence u skladu sa zakonom.
 • mesečno dostavlja izveštaj o sprovođenju javnog rada, na propisanom obrascu;
 • Nacionalnoj službi omogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza i uvid u svu potrebnu dokumentaciju i tok sprovođenja javnog rada;
 • obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od osam dana od dana nastanka promene.

U slučaju neispunjenja ili delimičnog ispunjenja obaveza iz ugovora, poslodavac – izvođač javnog rada je u obavezi da vrati ceo ili srazmeran iznos isplaćenih sredstava uvećan za zakonsku zateznu kamatu.

VII OSTALE INFORMACIJE

Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u filijali Užice-ispostava Kosjerić, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs.

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja na sajtu Nacionalne službe i Opštine Kosjerić, a poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je 31.07.2018. godine.

Nazad
Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kosjerić za 2019. godinu
Napred
Javni poziv za prikupljanje pismenih ponuda za iznajmljivanje poslovnog prostora – prostorije MZ Brajkovići
Izbornik