Јавни позив за прикупљање писмених понуда за изнајмљивање пословног простора – просторије МЗ Брајковићи

Категорија: Јавни позиви

На основу Одлуке председника општине Косјерић о именовању Комисије за давање у закуп неокретности у јавној својини – општинској својини бр.464- 00009/2018 од 18.05.2018. године, просторије (магацинског дела продавнице) у Задружном дому у МЗ Брајковићи, површине 15м2 који се налази на кат.парцели бр.1046 КО Брајковићи, ради обављања канцелариских послова, Комисија за давање у закуп непокретности у јавној својини – општинској својини, оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Предмет изнајмљивања пословног простора у Сеоском дому у Брајковићима:

 1. Просторија (магацински део продавнице) у Задружном дому у МЗ Брајковићи, површине 15 м2, који се налази на кат.парцели бр.1046 КО Брајковићи, уписаног у лист непокретности бр.118, ради обављања канцелариских послова.
 2. Непокретност се изнајмљује у виђеном стању, на период од десет година.
 3. Почетна цена лицитације је 1.500,00 динара, за закуп простора на месечном нивоу.
 4. Право учешћа имају правна лица, предузетници и физичка лица на територији Републике Србије, у свему према условима Конкурс, осим лица која по одредбама Закона о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција, не могу учествовати на Конкурсу.
 5. Пријава садржи:
  • Име и презиме, адреса и ЈМБГ, број личне карте, број телефона физичког лица, изјаву о прихватању свих услова из позива, број рачуна за враћање депозита.
  • Назив и седиште правног лица или предузетника, извод из регистра привредног субјекта, ПИБ, матични број, потпис овлашћеног лица оверен печатом број телефона, име и презиме контакт особе, оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из јавног огласа, број рачуна за враћање депозита.
  • Доказ о уплати гарантног износа од 1.500,00 динара.
  Уплату извршити на рачун бр. 840-742155843-80модел 97позив на број 51-048, са назнаком: уплата депозита за лицитацију. Депозит се може уплатити најкасније до 31. јула 2018. године до 10 часова.
 6. Сваки учесник Конкурсаје обавезан да пријаву достави у затвореној коверти, предајом на писарници Општинске управе Косјерић са назнаком: „Пријава за изнајлмљивање пословног простора у Задружном дому у МЗ Брајковићи – НЕ отварај“, а на полеђини коверта: име и презиме физичког лица односно назив правног лица.
 7. Најавном надметању обавезно је лично учествовање или путем пуномоћја овереног У Суду.
 8. Рок за подношење понуда је закључно са 31.07.2018.године до 11:30 часова. Отварање понуда је 31.07.2018.године у 12 часова у сали бр.З (приземље зграде Општине Косјерић).
 9. Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у обзир.
 10. Депозит се не враћа понуђачу чију понуду Комисија прихвати као најповољнију, већ се иста задржава и урачунава се у излицитирану цену закупа. У случају одустајања од потписивања Уговор о закупу, депозит се задржава, тј.уплаћени депозит се не враћа. Осталим понуђачима уплаћенио депозит се враћа у року од 5 (пет) дана.
 11. Предметни пословни простор ће добити учесник који је у поступку јавног надметања излицитирао највишу цену.
 12. 3акуп се плаћа до 5-тог у месецу за текући месец, као и трошкови електричне енергије и остале комуналне услиуге.
 13. Детаљније информације у вези са изнајмљивањем пословног простора путем јавне лицитације могу се добити на моб.телефон број: 060/8256-230, Милика Павловић.
 14. Оглас објавити на огласној табли Општинске управе, сајту општине Косјерић и локалној радио станици „106“.

 

У Косјерићу, дана 12.07.2018.године.

КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ-ОПШТИНСКОЈ СВОЈИНИ

Назад
Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2018. години
Напред
1.1.4/2018 Набавка путничког аутомобила на лизинг
Изборник