Јавна расправа о Нацрту одлуке о изради Плана детаљне регулације за површински коп – експлоатацију дијабаза као грађевинско-техничког камена „Велики Башинац“ у општини Косјерић

Категорија: Јавни позиви

Општинска управа општине Косјерић, на основу члана 21 . Одлуке о јавним расправама („Службени лист општине Косјерић“, број 6/2020) и Одлуке Општинског већа број 350-4/2020 од 25.02.2021. године

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ РАСПРАВУ
о Нацрту одлуке о изради Плана детаљне регулације за површински коп – експлоатацију дијабаза као грађевинско-техничког камена „Велики Башинац“ у општини Косјерић

Jавна расправа се организује са циљем прибављања предлога, примедби и сугестија грађана о Нацрту одлуке о изради Плана детаљне регулације за површински коп – експлоатацију дијабаза као грађевинско-техничког камена „Велики Башинац“ у општини Косјерић.
Јавна расправа ће се одржати дана 18.03.2021. године у сали број 3 у приземљу, зграде општине Косјерић, са почетком у 08,00 часова, а примедбе, предлози и сугестије могу се достављати од 02.03.2021. године, на писарници Општинске управе, до почетка одржавања јавне расправе.
По спроведеној јавној расправи Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално стамбене и имовинско правне послове размотриће предлоге и примедбе јавности и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи који се доставља Општинском већу општине Косјерић заједно са Нацртом одлуке о изради Плана детаљне регулације за површински коп –  експлоатацију дијабаза као грађевинско-техничког камена „Велики Башинац“ у општини Косјерић.

Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове комунално стамбене и имовинско правне послове
Општинске управе општине Косјерић

Документацију можете преузети:

Катастарско – топографски план
Нацрт одлуке о изради Плана детаљне регулације
Оглас
Одлука о покретању поступка јавне расправе
Граница плана на изводу са портала Геосрбија

Назад
Оглас о расписивању јавног надметања – лицитације за отуђење из јавне својине-општинске својине, непокретности – неизграђеног грађевинског земљишта
Напред
Јавни увид у нацрт Просторног плана Републике Србије
Изборник