Javni uvid u nacrt Prostornog plana Republike Srbije

Kategorija: Javni pozivi

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

u skladu sa člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. Zakon i 9/20), članom 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 88/10) i članova 55-68. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS”, broj 32/19)

oglašava
JAVNI UVID
u
NACRT PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE
OD 2021. DO 2035. GODINE
i
IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA
PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNI UVID u nacrt Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine (u daljem tekstu: Nacrt prostornog plana) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine na životnu sredinu (u daljem tekstu: Izveštaj o strateškoj proceni uticaja), održaće se OD 5. APRILA DO 5. MAJA 2021. GODINE U TRAJANjU OD 30 DANA. Nacrt prostornog plana sa kompletom referalnih karata i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja biće izloženi u analognom formatu svakog radnog dana u sedištima upravnih okruga, odnosno u digitalnom formatu na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao i na internet stranicama upravnih okruga i jedinica lokalne samouprave.

Fizička i pravna lica primedbe na Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja mogu dostaviti u pisanoj formi u toku trajanja javnog uvida, zaključno 5. maja 2021. godine, i to: jedinicama lokalne samouprave ili direktno Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektoru za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd. Primedbe mogu biti, kao prilog, dostavljene i elektronskom poštom na e-mail: pprs@mgsi.gov.rs.

Mesto, vreme, način i postupak održavanja JAVNE SEDNICE KOMISIJE ZA JAVNI UVID biće naknadno utvrđeni u skladu sa epidemiološkom situacijom u Republici Srbiji.

Komplet materijala koji se izlažu na javni uvid, kao i dodatne informacije, biće dostupne zainteresovanima na internet prezentaciji nadležnog ministarstva od početka održavanja javnog uvida na https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180.

Dokumentaciju nacrta Prostornog plana Republike Srbije 2021-2035 možete preuzeti putem WeTrasfer-a OVDE.

Nazad
Javna rasprava o Nacrtu odluke o izradi Plana detaljne regulacije za površinski kop – eksploataciju dijabaza kao građevinsko-tehničkog kamena „Veliki Bašinac“ u opštini Kosjerić
Napred
Oglas za otuđenje putničkog motornog vozila iz javne svojine opštine Kosjerić
Izbornik