Oglas za otuđenje putničkog motornog vozila iz javne svojine opštine Kosjerić

Kategorija: Javni pozivi

Na osnovu člana 33. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS“, br. 72/2011, 88/2013 i 105/2014) i Odluke Opštinskog veća opštine Kosjerić o pokretanju postupka otuđenja iz javne svojine opštine Kosjerić pokretnih stvari – dva motorna terenska vozila u svojini opštine br. 410-1/2021 od 10.02.2021. godine, Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja i otuđenja i davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini opštine Kosjerić, raspisuje:

OGLAS ZA OTUĐENjE PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE

RASPISUJE se oglas za sprovođenje postupka prikupljanjem pismenih ponuda, za otuđenje pokretnih stvari – dva putnička terenska vozila u javnoj svojini opštine:

– marka vozila – VAZ, BOJA VOZILA- 6D ZELENA TAMNA
– model LADA NIVA 1,7 I 4X4, godina proizvodnje 2009.
– broj šasije XTA21214091935491, broj motora 212149297700
– zapremina motora 1690, registarske oznake UE 066 – FC.

Vozilo se otuđuje po početnoj ceni od 233.260,00 dinara. Ponuđači su dužni da, zajedno sa pisanom ponudom, dostave dokaz o uplati depozita u dinarskom iznosu u visini od 10% od početne cene vozila. Iznos od 23.326,00 dinara, uplatiti na račun broj 840-812151843-08 Budžet opštine Kosjerić, poziv na broj: 51-048.

– marka vozila – LADA, BOJA – 0 M BELA
– model LADA NIVA 1,7 I 4X4, godina proizvodnje 2009.
– broj šasije XTA21214091931559, broj motora 212149291775
– zapremina motora 1690, registarske oznake UE 066 – FB, prikupljanjem pismenih ponuda

Vozilo se otuđuje po početnoj ceni od 201.151,00 dinara. Ponuđači su dužni da, zajedno sa pisanom ponudom, dostave dokaz o uplati depozita u dinarskom iznosu u visini od 10% od početne cene vozila. Iznos od 20.151,00 dinara uplatiti na račun broj 840-812151843-08 Budžet opštine Kosjerić, poziv na broj: 51-048.

Postupak otvaranja pisanih ponuda će sprovesti Komisija određena rešenjem br. 410-1/2021 od 10.02.2021. godine.

Putničko motorno vozilo iz stava 1 i 2 oglasa otuđuje se u viđenom stanju i sticalac se ne može pozivati na njihove fizičke nedostatke.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviši ponuđen iznos za otuđenje vozila.

Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem uplaćeni depozit će se vratiti najkasnije u roku od tri dana od dana otvaranja pisanih ponuda. Najpovoljnijem ponuđaču depozit će biti uračunat u cenu putničkog vozila.U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude depozit se ne vraća.

Prijava pravnog lica mora da sadrži:
 naziv, sedište i broj telefona i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica.

Pravno lice uz ponudu i uplaćen depozit prilaže izvod iz registra privrednih subjekata nadležnog organa i potvrdu o poreskom identifikacionom broju.

Prijava fizičkog lica mora da sadrži: ponudu koja sadrži ime i prezime, adresu, broj lične karte, matični broj i broj telefona i mora biti potpisana, uplaćen depozit a ako je lice privatni preduzetnik uz prijavu se prilaže izvod iz registra nadležnog organa i potvrda o poreskom identifikacionom broju.

Fizičko lice uz prijavu prilaže očitanu ličnu kartu.

U slučaju da podnosioca prijave zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti specijalno i overeno kod javnog beležnika.

Prijava na oglas se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj mora da piše:
Na prednjoj strani:

1. Adresa: Opština Kosjerić, Olge Grbić 10 Kosjerić 31260
Komisija za sprovođenje postupka otuđenja putničkog terenskog vozila
Podaci o vozilu – marka vozila za koje se upućuje ponuda sa naznakom „Ne otvarati“

Na zadnjoj strani:

2. ime i prezime/naziv i adresa ponuđača

Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se navedena dokumentacija i dokaz o uplati depozita.
Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje budu stigle na pisarnicu opštinske uprave do 10 sati, dana 10. maja 2021. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Prijava je nepotpuna ako ne sadrži sve što je oglasom propisano, ako nisu priložene sve potrebne isprave, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom ili su podaci dati suprotno oglasu. Podnosioci neblagovremene, odnosno nepotpune prijave neće moći da učestvuju u postupku otvaranja pisanih ponuda.

Postupak javnog nadmetanja će se održati dana 11. maja 2021.g. godine u 12 časova u zgradi Opštine, prizemlje, soba br. 3.

Zainteresovani ponuđači mogu pogledati putničko vozilo svakim radnim danom do isteka roka za podnošenje prijava od 10 do 14 časova, uz prethodno zakazivanje na broj telefona 060/82-56-362.

Oglas će biti objavljen na oglasnoj tabli Opštine i internet stranici Opštine Kosjerić i lokalnoj radio stanici 106.

Broj: 410-1/2021
U Kosjeriću, dana 08.04.2021. godine

Nazad
Javni uvid u nacrt Prostornog plana Republike Srbije
Napred
Oglas o raspisivanju javne licitacije – placevi na Divčibarama
Izbornik