Oglas o raspisivanju javne licitacije – placevi na Divčibarama

Kategorija: Javni pozivi

Na osnovu Odluke Opštinskog veća br. 360-3/2019 od 28.03.2019. godine, i na osnovu člana 21 Odluku o otuđenju, razmeni, pribavljanju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini („Službeni list opštine Kosjerić“, br.12/15), Odeljenje za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove objavljuje

O G L A S
O RASPISIVANjU JAVNE LICITACIJE ZA PRODAJU KAT. PARCELE BR. 77/36 POVRŠINE 0.05.57ha I KAT. PAR. BR. 77/37 POVRŠINE 0.07.12ha, K.O.ROSIĆI

 

 1. Opština Kosjerić, oglašava prodaju putem javne licitacije građevinsko zemljište na kat. parcelama br. 77/36, površine 0.05.57ha i 77/37, površine 0.7.12ha k.o.Rosići;
 2. Građevinsko zemljište se oguđuje u svojinu u viđenom stanju kao neizgrađeno. Početna cena je naknada za pribavljanje zemljišta u svojinu i ne obuhvata doprinose za uređenje zemljišta. Postupak će se sprovesti u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji i Odlukom o otuđenju, razmeni, pribavljanju i davanju u zakup građevinskog zemljišga u javnoj svojini („Službeni list opštine Kosjerić“, br. 12/15);
 3. Početni iznos cene neizgrađenog građevinskog zemljišta za katastarske parcele koje su predmet prodaje je tržišna vrednost građevinskog zemljišta koju je utvrdio Reiublički organ nadležan za procenu tržišne vrednosti, Poreska uprava Kosjerić Izveštajem od 20.05.2019. godine, i iznosi 5,5 € po m2;
 4. Rok za privođenje zemljišta nameni je 5 godina od zaključenja ugovora. Rok se može produžiti najduže za dve godine zbog nastaih ili bitno promenjenih okolnosti;
 5. Pravo učešća imaju pravna i fizička lica sa teritorije Republike Srbije, koja uplate depozit u visini od 310E za kta.par.br.77/36 i 400 €  za kat. par. br.77/37 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Uplatu izvršiti na žiro-račun br. 840-841151843-84, poziv pa broj 51-048, Budžet opštine Kosjerić, sa naznakom „uplata depozita za javnu licitaciju“. Depozit se može uplatiti najkasnije do 05.07.2019. godine do 10 časova;
 6. Datum, vreme i mesto održavanja jevne licitacije je 05.07.2019. godine, u 13 časova u sali br. Z (prizemlje zgrade Opštine Kosjerić);
 7. Prijava za učestvovanje u posgupku javnog nadmetanja, se dostavljaju Komisiji u zatvorenoj koverti, putem pošte ili predajom na pisarnici Opštinske uprave Kosjerić,. sa naznakom „PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA LICITACIJI – JAVNOM NADMETANjU, ZA OTUĆENjE IZ JAVNE SVOJINE – OPŠTINSKE SVOJINE
  (navesti nepokretnost za koju se licitira) – NE OTVARAJ“, a na poleđini koverta navesgi ime i prezime za fizička lica, odnosno naziv pravnog lica, sa vidljivom naznakom na koju lokaciju se odnosi i ko je podnosilac prijave;
 8. Prijava fizičkih lica treba da sadrži: Ime i prezime, prebivalište JMBG, broj lične karte, broj telefona, adresu i mora biti potpisana.
  Prijava pravnog lica i preduzetnika mora da sadrži: naziv i sedište pravnog lica, PIB, magični broj, potpis ovlašćenog lica overen pečatom, broj telefona, ime i prezime osobe za kontakt. Uz prijavu, pravno lice, prilaže izvod iz registra nadležnog organa (Rešenje o registraciji APR-a, overenu fotokopiju za pravna lica);
 9. Uz prijavu, podnosi se dokaz o uplati depozita;
 10. Uz prijavu, mora da se dostaviti overena Izjava podnosioca prijave da prihvata sve uslove iz javnog oglasa;
 11. Potpisanu izjavu o prihvatanju početne cene;
 12. Prijava mora da sadrži iznos ponuđene cene, koji je isti ili veći od početnog iznosa utvrđenog oglasom;
 13. Na javnom nadmetanju obavezno je lično učestvovanje ili učestvovanje putem predstavnika ili punomoćnika uz dostavljanje overenog punomoćja. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u obzir;
 14. Prijava je nepotpuna ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene javnim oglasom;
 15. Parcela koja je predmet prodaje dodeliće se onom učesniku licitacije koji ponudi najvišu cenu na licitaciji;
 16. Depozit uplaćen na depozitni račun u postupku javnog oglašavanja predstavlja deo ukupne cene zemljišta i ne vraća ponuđaču čiju ponudu, u postupku javnog nadmetanja, Komisija prihvati kao najpovoljniju, već se isti zadržava i računa kao avans za uplatu kupoprodajne cene. Razliku između depozitnog iznosa i kupoprodajne cene kupac će uplatiti na račun Opštine Kosjerić, a u saglasnosti sa odredbama ugovora o kupoprodaji koji bude zaključen. U slučaju odustajanja od potpisivanja ugovora o kupoprodaji depozit se zadržava, tj. uplaćeni depozit se ne vraća. Ostalim ponuđačima uplaćeni depozit se vraća u roku od 10 (deset) dana, od dana održane sednice Komisije, na isti način na koji je uplaćen;
 17. Ugovor o kupoprodaji se zaključuje sa učesnikom koji ponudi najvišu cenu na dan održavanja licitacije. Kupljenu parcelu kupac može da isplati u celosti ili na rate u skladu sa Odlukom o otuđenju, razmeni, pribavljanju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini („Službeni list opštine Kosjerić“, br.12/15). U slučaju da kupac ne isplati ugovorenu cenu u ugovorenom roku, smatraće se da je odustao od kupovine i nema prava na povraćaj depozita;
 18. Opština zadržava pravo da odustane i poništi javni oglas o otuđenju nepokretnosti građevinskog zemljišta, bez prava naknade štete zainteresovanim licima;
 19. Detaljnije informacije u vezi sa prodajom parcele putem javne licitacije mogu se dobiti na mobilni telefon broj: 060/82 56 211, Milinko Krstić;
 20. Oglas objaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave, sajtu opštine Kosjerić i lokalnoj rado stanici „106“.

Broj: 360-3/2019
U Kosjeriću, dana 04.06.2019. godine.

ODELjENjE ZA URBANIZAM, IZGRADNjU, INSPEKCIJSKE POSLOVE, KOMUNALNO-STAMBENE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Nazad
Oglas za otuđenje putničkog motornog vozila iz javne svojine opštine Kosjerić
Napred
Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kosjerić za 2022. godinu
Izbornik