Oglas o raspisivanju javnog nadmetanja – licitacije za otuđenje iz javne svojine-opštinske svojine, nepokretnosti – neizgrađenog građevinskog zemljišta

Kategorija: Javni pozivi

Na osnovu Odluke Predsednika opštine broj 464-1/2021 od 17.02.2021. godine, koju je potvrdilo Opštinsko veće opštine Kosjerić na sednici održanoj dana 17.02.2021. godine, a na osnovu člana 16. Odluke o otuđenju, razmeni, pribavljanju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini („Službeni list opštine Kosjerić“, br.12/15), Odeljenje za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove, Opštinske uprave Kosjerić, objavljuje

OGLAS
O RASPISIVANjU JAVNOG NADMETANjA-LICITACIJE ZA OTUĐENjE IZ JAVNE SVOJINE – OPŠTINSKE SVOJINE, NEPOKRETNOSTI – NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA

1. Opština Kosjerić, oglašava prodaju putem javnog nadmetanja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini, sledeće katastarske parcele:

  • katastarska parcela broj 660 u površini od 0.06,76 ha, k.o. varoš Kosjerić
  • katastarska parcela broj 661 u površini od 0.75,96 ha, k.o. varoš Kosjerić
  • katastarska parcela broj. 662/1 u površini od 0.21,95 ha k.o. varoš Kosjerić i
  • katastarska parcela broj 662/3 u površini od 0.01,74 ha sve u k.o. varoš Kosjerić,

bliže opisane u Listu nepokretnosti broj: 1603 KO varoš Kosjerić. Prema Izmeni i dopuni Plana generalne regulacije grada Kosjerića („Službeni list opštine Kosjerić“ broj 10/2020 od 24.12.2020. godine) ova lokacija pripada centralnoj zoni, a po nameni je predviđena za turizam i ugostiteljstvo. Prema karti sprovođenja iz Plana lokacija je označena kao „turistički kopleks 1“ i predstavlja jednu celinu.

2. Sve četiri katastarske parcele prodaju se istom kupcu. Početna cena neigrađenog građevinskog zemljišta opisanog u stavu jedan, na liciraciji iznosi 550 eura po aruPočetna cena za sve četiri parcele iznosi 58.526 eura.
Početni iznos cene neizgrađenog građevinskog zemljišta za kat. parcele koje su predmet prodaje je tržišna vrednost građevinskog zemljišta koju je predložilo Odeljenje za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove a shodno Odluci o utvrđivanju tržišne vrednosti građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“ broj 1/13) i Odluci o građevinskom zemljištu („Službeni list opštine Kosjerić“ broj 5/10, 9/10, 11/10 i 6/11) kao i Tržišnoj proceni nepokretnosti koju je utvrdio Republički organ nadležan za procenu tržišne vrednosti, Poreska uprava Kosjerić, izveštajem od 05.08.2020.godine;

3. Građevinsko zemljište se otuđuje u svojinu u viđenom stanju kao neizgrađeno. Početna cena je naknada za pribavljanje zemljišta u svojinu i ne obuhvata doprinose za uređenje zemljišta;

4. Rok za privođenje zemljišta nameni je 5 godina od zaključenja ugovora. Rok se može izuzetno produžiti za još dve godine, zbog izuzetno nastalih okolonosti;

5. Postupak javnog nadmetanja sprovešće Komisija koju je obrazovao Predsednik opštine Odlukom o imenovanju Komisije za otuđenje građevinskog zemljišta broj 464-2/2021 od 17.02.2021.g.;

6. Postupak će se sprovesti u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji i i Odluke o otuđenju, razmeni, pribavljanju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini.
Pravo učešća imaju pravna i fizička lica sa teritorije Republike Srbije, koja uplate depozit u iznosu od 20% od vrednosti početne cene za sve četiri katastarske parcele, odnosno uplati iznos od 11.706 eura, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate
Uplatu depozita izvršiti na račun Budžeta Opštine Kosjerić tekući račun broj: 840-811151843-89 model 97, poziv na broj 51-048, sa naznakom „uplata depozita za javnu licitaciju“. Depozit se može uplatiti najkasnije do 22.03.2021.godine do 12:00 časova;

7. Prijave za učestvovanje u postupku javnog nadmetanja, se dostavljaju Komisiji u zatvorenoj koverti, putem pošte ili predajom na pisarnici Opštinske uprave Kosjerić, sa naznakom „PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU – LICITACIJI, ZA OTUĐENjE IZ JAVNE SVOJINE – OPŠTINSKE SVOJINE (katastarske parcele broj 660, 661, 662/1 i 662/3)- NE OTVARAJ“ , a na poleđini koverta navesti ime i prezime za fizička lica, odnosno naziv pravnog lica;

8. Prijava fizičkih lica treba da sadrži: Ime i prezime, prebivalište JMBG, broj lične karte, broj telefona, adresu i mora biti potpisana.
Prijava pravnog lica i preduzetnika mora da sadrži: naziv i sedište pravnog lica, PIB, magični broj, potpis ovlašćenog lica overen pečatom, broj telefona, ime i prezime osobe za kontakt. Uz prijavu, pravno lice, prilaže izvod iz registra nadležnog organa (Rešenje o registraciji APR-a, overenu fotokopiju za pravna lica);

9. Uz prijavu, podnosi se dokaz o uplati depozita;

10. Uz prijavu, mora da se dostaviti overena Izjava podnosioca prijave da prihvata sve uslove iz javnog oglasa;

11. Potpisanu izjavu o prihvatanju početne cene;

12. Prijava mora da sadrži iznos ponuđene cene, koji je isti ili veći od početnog iznosa utvrđenog ovim oglasom;

13. Rok za dostavljanje ponuda je 22.03.2021.godine do 12:00 časova.Prijava dostavljena putem pošte smatraće se blagovremenom ako je primljena u Opštini najkasnije do 22.03.2021.g do 12 časova.
Datum, vreme i mesto održavanja javnog nadmetanja je 22.03.2021.godine u 14:00 časova u sali broj 3 (prizemlje zgrade Opštinske uprave Kosjerić), u Kosjeriću, ul. Olge Grbić 10

14. Na javnom nadmetanju obavezno je lično učestvovanje ili učestvovanje putem predstavnika ili punomoćnika uz dostavljanje overenog punomoćja (overenog kod javnog beležnika, kod nadležnog suda suda ili opštinskoj upravi). Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u obzir;

15. Prijava je nepotpuna ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene javnim oglasom;

16. Parcela koja je predmet prodaje dodeliće se onom učesniku javnog nadmetanja koji ponudi najvišu cenu na javnom nadmetanju. Ukoliko ne budu stečeni uslovi za sprovođenje postupka iz razloga što je za nepokretnost koja je predmet prodaje podneta samo jedna prijava, Opština će nepokretnost otuđiti u svojinu podnosiocu prijave pod uslovom da je ponudio najmanje početni iznos cene;

17. Depozit uplaćen na račun u postupku javnog oglašavanja predstavlja deo ukupne cene zemljišta i ne vraća se ponuđaču čiju ponudu, u postupku javnog nadmetanja, Komisija prihvati kao najpovoljniju, već se isti zadržava i računa kao avans za uplatu kupoprodajne cene. Razliku između depozitnog iznosa i kupoprodajne cene kupac će uplatiti na račun Opštine Kosjerić, a u saglasnosti sa odredbama ugovora o kupoprodaji koji bude zaključen. U slučaju odustajanja od potpisivanja ugovora o kupoprodaji depozit se zadržava, tj. uplaćeni depozit se ne vraća. Ostalim ponuđačima uplaćeni depozit se vraća u roku od 10 (deset) dana, od dana održane sednice Komisije, na isti način na koji je uplaćen;

18. Ugovor o kupoprodaji se zaključuje sa učesnikom koji ponudi najvišu cenu na dan održavanja javnog nadmetanja. Kupljenu parcelu kupac može da isplati u celosti ili na rate u skladu sa članom 28. Odluke o otuđenju, razmeni, pribavljanju i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini („Službeni list opštine Kosjerić“, br.12/15). U slučaju da kupac ne isplati ugovorenu cenu u ugovorenom roku, smatraće se da je odustao od kupovine i nema pravo na povraćaj depozita;

19. Svi troškovi oko prenosa nepokretnosti padaju na teret Kupca, uključujući i porez na prenos apsolutnih prava,kao i overu ugovora kod nadležnog javnog beležnika;

20. Opština zadržava pravo da odustane i poništi javni oglas o otuđenju nepokretnosti građevinskog zemljišta, bez prava naknade štete zainteresovanim licima;

21. Detaljnije informacije u vezi sa prodajom parcela putem javne licitacije mogu se dobiti na mobilni telefon broj: 060-8256-210 Milomir Jovanović;

22. Oglas objaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave, sajtu opštine Kosjerić i lokalnoj radio stanici;

Broj: 464-1/2021
U Kosjeriću, dana 18.02.2021. godine.

ODELjENjE ZA URBANIZAM, IZGRADNjU, INSPEKCIJSKE POSLOVE, KOMUNALNO-STAMBENE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Nazad
Javna rasprava nacrta odluke o izradi PDR za postrojenje za drobljenje, KO Mrčići, opština Kosjerić
Napred
Javna rasprava o Nacrtu odluke o izradi Plana detaljne regulacije za površinski kop – eksploataciju dijabaza kao građevinsko-tehničkog kamena „Veliki Bašinac“ u opštini Kosjerić
Izbornik