Javna nabavka usluga održavanja i popravki personalnih računara, računarske opreme i reprografskih uređaja

Kategorija: Javni pozivi

PREDMET: Poziv za dostavljanje ponude;-

 U prilogu akta, dostavljamo Vam obrazac ponude sa Tehničkim karakteristikama usluga – usluga održavanja i popravki personalnih računara, računarske opreme,računarskemreže, mrežneopreme i reprografskih uređajavangarantnogroka, Obrazac izjave o ispunjavanju uslova iz člana 75. Zakona o javnim nabavkama i Model ugovora. U skladu sa istim potrebno je da nam dostavite ponudu na obrascima koji su u prilogu poziva. Svi obrasci moraju biti popunjeni, potpisani i pečatom overeni.Modelugovorapredstavljasadržinuugovorakojićebitizaključensaizabranimponuđačem.

                Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu Opštine Kosjerić, Ul. Olge Grbić 10, sa naznakom: ,,Ponudazajavnunabavkuusluga održavanja i popravki personalnih računara, računarske opreme i reprografskih uređaja – NE OTVARATI”.

                 Rok za dostavljanje ponuda je  29.01.2016. godine do 13,00 časova.

                Otvaranje ponuda će se sprovesti 29.01.2016. godine u 14,00 časova, u prostorijama Opštinske uprave Kosjerić, u kancelariji broj 26. 

Kriterijum za dodelu ugovora je „najniža ponuđena cena“, s timštose u obziruzimacenabez PDV-a.

U slučaju da dva ili više ponuđača imaju istu cenu, prednost će se dati ponuđaču čija je ponuda prva pristigla.

U postupku otvarnja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača.

Ako je podneta neblagovremena ponuda, naručilac će je po okončanju postupka otvaranja blagovremenih ponuda, neblagovremenu ponudu vratiti neotvorenu ponuđaču, uz naznaku da je podneta neblagovremeno.

Ponuđačima koji ne budu učestvovali u postupku otvaranja ponuda biće dostavljen zapisnik o otvaranju ponuda, najkasnije 3 dana od dana otvaranja.

                Odluku o dodeliugovoradoneće predsednik opštine Kosjerić, u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda.

Ugovor o nabavci će zaključiti predsednik opštine Kosjerić sa najpovoljnijim ponuđačem kojem je ugovor dodeljen, u roku od 3 dana od dana donošenja odluke o dodeli ugovora. Ugovor proizvodi pravno dejstvo od dana obostranog potpisivanja, a ugovorne obaveze traju do 31.03.2016. godine.

Komunikacija između ponuđača i naručioca vrši se isključivo pisanim putem.

Kontakt osoba: Jelica Todorović,

Broj faksa : 031/781-441

E – mail adresa:ekologija@kosjeric.rs.

NAČELNIK UPRAVE,
Duško Đorđević

DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI OVDE 

ODLUKU O DODELI UGOVORA MOŽETE PREUZETI OVDE

Nazad
Nabavka usluga posluživanja pića i napitaka za potrebe organa opštine Kosjerić broj 2.2.4/2016
Napred
Nabavka dobara – nabavka kancelarijskog materijala
Izbornik