РОКОВНИК ЗА ОБАВЉАЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАДАНОВЦИ

Категорија: Избори 2022

На основу Одлуке о месним заједницама општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“ број 9/22), Комисија за спровођење избора за чланове месних заједница на седници одржаној дана 31.05.2022. године утврдила је

РОКОВНИК ЗА ОБАВЉАЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАДАНОВЦИ

  1. Рокови за вршење изборних радњи су следећи:

 

Ред.
Бр.
Радња Рок
1. Прописивање, роковника и образаца за спровођење изборних радњи и стављање на располагање јавности и утврђивање образаца за спровођење избора

 

 

31.05.2022.

2. Подношење кандидатуре за чланове савета Најкасније 15 дана, пре дана одржавања избора, односно до 17.06.2022.
3. Проглашење кандидатуре у року од 48 часова од пријема кандидатуре, ако испуњава услове
4. Повлачење кандидатуре До дана утврђивања збирне листе кандидата
5. Утврђивање и објављивања збирне листе кандидата Најкасније 10 дана пре дана одржавања избора, односно до 22.06.2022. године до 24 часа
6. Одређивање и објављивање бирачких места Најкасније 20 дана пре одржавања избора, односно до 13.06.2022.
7. Обавештавање грађана да могу извршити увид у бирачки списак и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка  

Од 31.05.2022.

8. Увид у бирачки списак Од 31.05.2022
9. Захтев општинској управи за доношење решења о упису у бирачки списак односно о промени у бирачком списку До закључења бирачког списка, односно 5 дана пре дана избора
10. Закључење бирачког списка 28.06.2022.године
 

11.

 

Достављање решења о закључењу бирачког списка комисији

 

28.06.2022.године

12. Објављивање укупног броја бирача Даном достављања решења, односно 28.06.2022.
13. Достављање комисији оверених извода из бирачког списка По закључењу бирачког списка
14. Пријем у комисији решења о променама у бирачком списку по закључењу бирачког списка До 48 сати пре дана одржавања избора
15. Обавештење бирачима о дану и времену одржавања избора путем средстава јавног информисања Најкасније 5 дана пре дана избора, односно 28.06.2022.
16. Примопредаја изборног материјала бирачким одборима Најкасније 48 часова пре дана одржавања избора

 

17. Отварање бирачког места и гласање 03.07.2022. године

од 7 до 20 часова

18. Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и достављање изборног материјала комисији У року од 12 часова од затварања бирачког места
19. Утврђивање резултата избора од стране комисије У року од 48 часова од затаварања бирачког места
20. Објављивање резултата избора Одмах по утврђивању, односно чим то буде фактички могуће
 

21.

 

Увид кандидата чланова савета у записник са бирачког места

У року од 12 часова од достављања материјала Изборној комисији од стране бирачке комисије
 

22.

 

Подношење приговора комисији

У року од 24 часа од дана кад је донета одлука, извршена радња или учињен пропуст
23. Доношење и достављање решења по приговору у року од 48 часова од пријема приговора
24. Приговор другостепеној изборној комисији против одлуке комисије У року од 24 часаова од достављања решења
25.

 

Достављање свих потребних података и списа за одлучивање  Другостепеној изборној комисији од стране комисије Најкасније у року од 12 часова
26. Доношење одлуке по приговору другостепеној комисији У року од 48 часова од дана пријема приговора са списима
 

27.

 

 

 

Издавање уверења

 

 

По коначном утврђивању резултата избора, а најкасније у року од 48 сати од утврђивања избора

 

 

 

  1. Пријава присуства посматрача за праћење рада бирачке комисије у изборном дану може се извршити најкасније 5 дана пре дана одржавања избора, односно до 28.06.2022. године, од стране сваког потврђеног кандидата за члана Савета месне заједнице, о њиховом трошку
  2. Овај роковник објавити на званичној интернет презентацији општине Косјерић и „Службеном листу општине Косјерић“

Преузмите роковник ОВДЕ.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Дана: 31.05.2022. године, број 013-146/2022  Косјерић

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Мирољуб Косорић

Назад
Одлука о расписивању избора за чланове савета месне заједнице Радановци
Напред
ОДЛУКА О ОБРАСЦИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАДАНОВЦИ
Изборник