REŠENjE O IMENOVANjU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA BIRAČKOG ODBORA ZA SPROVOĐENjE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE RADANOVCI, RASPISANE ZA 03.07.2022. GODINE

Kategorija: Izbori 2022

Na osnovu člana 29. i 30. Odluke o mesnim zajednicama na području opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 9/22) i člana 14. Uputstva za sprovođenje izbora za članove Saveta mesne zajednice Radanovci, opština Kosjerić, raspisanih za dan 03.07.2022. godine („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 12/22),  Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica, na sednici održanoj 22.06.2022. godine,  donela je

R E Š E Nj E O IMENOVANjU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA
BIRAČKOG ODBORA ZA SPROVOĐENjE IZBORA
ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE RADANOVCI, RASPISANE ZA 03.07.2022. GODINE

U Birački odbor za sprovođenje izbora za članove Saveta mesne zajednice Radanovci, raspisane za 03.07.2022. godine, imenuju se:

  1. Ivan Đurović, za predsednika Biračkog odbora, na predlog Odborničke grupe „Aleksandar Vučić – Za budućnost Kosjerića i Socijalistička partija Srbije“;

Milan Milinković, za zamenika predsednika Biračkog odbora, na predlog Odborničke grupe „Aleksandar Vučić – Za budućnost Kosjerića i Socijalistička partija Srbije“;

  1. Rade Lazović, za člana Biračkog odbora, na predlog Odborničke grupe „Aleksandar Vučić – Za budućnost Kosjerića i Socijalistička partija Srbije“;

Stamenko Nikolić, za zamenika člana Biračkog odbora, na predlog Odborničke grupe „Aleksandar Vučić – Za budućnost Kosjerića i Socijalistička partija Srbije“;

  1. Ivica Gospavić, za člana Biračkog odbora, na predlog Odborničke grupe „Čisti ljudi za čist Kosjerić“;

Vladimir V. Munjić, za zamenika člana Biračkog odbora, na predlog Odborničke grupe „Čisti ljudi za čist Kosjerić“;

  1. Dragiša Antonijević, za člana Biračkog odbora, na predlog Odborničke grupe „Nova Srbija – Zdrava Srbija – Domaćini da pobede – Milan Stamatović“;

Radisav Munjić, za zamenika člana Biračkog odbora, na predlog Odborničke grupe „Nova Srbija – Zdrava Srbija – Domaćini da pobede – Milan Stamatović“;

  1. Bojana Lučić, za člana Biračkog odbora, na predlog Odborničke grupe „DSS – POKS – NADA“;

Milorad Tešović, za zamenika člana Biračkog odbora, na predlog Odborničke grupe „DSS – POKS – NADA“.

Obrazloženje

Odredbama članova 29. i 30. Odluke o mesnim zajednicama na području opštine Kosjerić u vezi sa članom 14. Uputstva za sprovođenje izbora za članove Saveta mesne zajednice Radanovci predviđeno je da Birački odbor čine predsednik i četiri člana, da predsednik i članovi Biračkog odbora imaju zamenike, da se Birački odbor imenuje najkasnije 10 dana pre dana određenog za održavanje izbora, kao i da se predsednik i članovi Biračkog odbora i njihovi zamenici  imenuju se na predlog odborničkih grupa u Skupštini opštine Kosjerić, srazmerno njihovoj zastupljenosti u Skupštini opštine Kosjerić na dan raspisivanja izbora, te da nijedna politička stranka ili koalicija ne može imati više od polovine članova biračkog odbora.

Iz gore navedenih razloga, odlučeno je kao u izreci ovog rešenja.

REPUBLIKA SRBIJA
Opština Kosjerić
Izborna komisija za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica
Broj: 013-146-21/2022
Datum: 22.06.2022. godine

PREDSEDNIK IZBORNE KOMISIJE s.r.
Miroljub Kosorić

Rešenje možete preuzetu klikom OVDE.

Nazad
REŠENjEO UTVRĐIVANjU IZBORNE – ZBIRNE LISTE KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNE ZAJEDNICE RADANOVCI, RASPISANIH ZA DAN 03.07.2022. GODINE
Napred
REŠENjE O ZAKLjUČENjU BIRAČKOG SPISKA
Izbornik