MSAN Galovići – Fabrika vode „Audiotel“ d.o.o.

Kategorija: Služba za urbanizam - obaveštenja

ODELjENjE ZA URBANIZAM, IZGRADNjU, INVESTICIJE I INSPEKCIJSKE POSLOVE

BROJ PREDMETA: 351 – 39 / 2015 

 ZAKLjUČAK 

DEO IZ ZAKLjUČKA:

 Broj: 351-39/2015

Datum: 02.02.2016. godine

K O S J E R I Ć

Odsek za urbanizam, izgradnju i imovinsko – pravne poslove, nadležan za izdavanje građevinske dozvole, na osnovu čl. 8đ Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ br. 72/200981/2009-ispravka, 24/2011121/2012, 42/2013–US, 50/2013-US, 98/2013-US,  132/2014 i 145/2014), i člana 210. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. list SRJ“, br. 33/97 i 31/2001), donosi

 Z A K Lj U Č A K

ODBACUJE SE, zbog formalnih nedostataka, zahtev broj 351-39/2015 od 27.07.2015. godine, za izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova na izgradnji optičkog kabla MSAN Galovići – Fabrika vode „Audiotel“ d.o.o. na prostoru više katastarskih parcela u KO Galovići, koji je podnet od strane „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, Regija Kragujevac, IJ Užice, Trg Partizana 12, Užice.

II  Ako podnosilac zahteva otkloni utvrđene nedostatke i podnese usaglašeni zahtev u roku od deset dana od dana prijema zaključka, a najkasnije 30 dana od dana objavljivanja zaključka na internet strani nadležnog organa, ne dostavlja dokumentaciju podnetu uz zahtev koji je odbačen od strane nadležnog organa, niti ponovo plaća administrativnu taksu.

Nazad
PROGRAM POPISA NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ
Napred
RANI JAVNI UVID – DALEKOVOD TS „KOSJERIĆ“ – TS „VALjEVO 1“
Izbornik