RANI JAVNI UVID – DALEKOVOD TS „KOSJERIĆ“ – TS „VALjEVO 1“

Kategorija: Služba za urbanizam - obaveštenja

Opštinska uprava opštine Kosjerić, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14) i člana 36. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br.64/15),

OGLAŠAVA

IZLAGANjE NA RANI JAVNI UVID

PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA REKONSTRUKCIJU, ADAPTACIJU I DOGRADNjU DALEKOVODA 110Kv BR.116/2 TS “KOSJERIĆ” – TS “VALjEVO 1

(na teritoriji opštine Kosjerić)

Rani javni uvid trajaće 15 dana od 07.03.2016. god. zaključno sa 21.03.2016. god. Materijal je izložen u zgradi Opštine Kosjerić u Kosjeriću, ul. Olge Grbić br.1, hodnik na drugom spratu, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

Nazad
MSAN Galovići – Fabrika vode „Audiotel“ d.o.o.
Napred
JAVNI UVID – „LUČIĆA OGRADA“
Izbornik