Javni uvid plana detaljne regulacije za izgradnju MHE „Godečevo“

Kategorija: Služba za urbanizam - obaveštenja

Opštinska uprava opštine Kosjerić, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14) i člana 36. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, br.64/15),

OGLAŠAVA

IZLAGANjE NA JAVNI UVID PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA IZGRADNjU MHE „GODEČEVO“ u KO Godečevo1 i KO Godečevo2 na teritoriji opštine Kosjerić
i
Izveštaja o strateškoj proceni uticaja plana detaljne regulacije za izgradnju MHE Godečevo na životnu sredinu

Javni uvid trajaće u periodu od 15.09.2017. godine zaključno sa 16.10.2017. godine. Materijal će biti izložen u zgradi Opštine Kosjerić u Kosjeriću, ul. Olge Grbić br. 10, hodnik na drugom spratu, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Kosjerić (www.kosjeric.rs).

Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u izloženi materijal Plana detaljne regulacije za izgradnju MHE „Godečevo“, Odeljenje za urbanizam, izgradnju, inspekcijske, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove (kancelarija broj 24, na drugom spratu), pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija.

Primedbe i sugestije na izloženi materijal mogu se dostaviti tokom trajanja javnog uvida u pisanom obliku, Odeljenju za urbanizam Opštinske uprave Kosjerić, lično na pisarnici ili poštom, zaključno sa 16.10.2017. godine.

Po završenom javnom uvidu Odeljenje za urbanizam, Opštinske uprave Kosjerić priprema izveštaj o obavljenom javnom uvidu, koji usvaja Komisija za planove opštine Kosjerić.

Opštinska uprava Kosjerić
Odeljenje za urbanizam, izgradnju, inspekcijske,

komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove

Tekst nacrta plana možete preuzeti OVDE
Grafičku dokumentaciju možete preuzeti OVDE.
Stratešku procenu uticaja na životnu sredinu možete preuzeti OVDE.

Nazad
Javni uvid – PDR za rekonstrukciju, adaptaciju i dogradnju dalekovoda
Izbornik