Javni uvid – PDR za rekonstrukciju, adaptaciju i dogradnju dalekovoda

Kategorija: Služba za urbanizam - obaveštenja

Opštinska uprava opštine Kosjerić, na osnovu čl.50. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14) i čl.36. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br.64/15),

OGLAŠAVA
IZLAGANjE NA JAVNI UVID
PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA REKONSTRUKCIJU, ADAPTACIJU I DOGRADNjU DALEKOVODA 110 kW br. 116/2 TS „KOSJERIĆ“ – TS „VALjEVO 1“
(na teritoriji opštine Kosjerić)

Javni uvid trajaće 30  dana od 26.07.2016. godine zaključno sa 25.08.2016. godine. Materijal je izložen u zgradi Opštine Kosjerić u Kosjeriću, ul. Olge Grbić br.1, hodnik na drugom spratu, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Kosjerić (www.kosjeric.rs).

Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u izloženi materijal  Plana detaljne regulacije za rekonstrukciju, adaptaciju i dogradnju dalekovoda DV br.116/2 TS “Kosjerić” – TS “Valjevo 1”, Odeljenje  za urbanizam, izgradnju i inspekcijske poslove Opštinske uprave opštine Kosjerić (kancelarija broj 24, na drugom spratu), pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija.

Primedbe i sugestije na izloženi  materijal mogu se dostaviti tokom trajanja javnog uvida u pisanom obliku, Službi za urbanizam, izgradnju i inspekcijske poslove Opštinske uprave opštine Kosjerić, lično na pisarnici ili poštom, zaključno sa 25.08.2016. god.

Po završenom javnom uvidu u nacrt planskog dokumenta, Komisija za planove opštine Kosjerić održava javnu sednicu i priprema izveštaj o obavljenom javnom uvidu u nacrt planskog dokumenta.

Javna sednica Komisije za planove održaće se 30. avgusta 2016. godine u sali broj 5 Opštine Kosjerić sa početkom u 12 časova.

Javnoj sednici mogu prisustvovati pravna i fizička lica koja su podnela primedbe na planski dokument.

OPŠTINSKA UPRAVA
ODELjENjE ZA URBANIZAM, INVESTICIJE, IZGRADNjU I INSPEKCIJSKE POSLOVE

Tekst Plana možete preuzeti OVDE
Planiranu namenu možete preuzeti OVDE

Nazad
Rani javni uvid – MHE „Lastva“
Napred
Javni uvid plana detaljne regulacije za izgradnju MHE „Godečevo“
Izbornik