Rani javni uvid – MHE „Lastva“

Kategorija: Služba za urbanizam - obaveštenja

Opštinska uprava opštine Kosjerić, na osnovu čl.45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14) i čl.36. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br.64/15),

OGLAŠAVA
IZLAGANjE NA JAVNI RANI UVID PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA IZRADI MHE „LASTVA“
(na teritoriji opštine Kosjerić)

Rani javni uvid trajaće 15 dana od 26.07.2016. godine zaključno sa 10.08.2016 godine. Materijal je izložen u zgradi Opštine Kosjerić u Kosjeriću, ul. Olge Grbić br.1, hodnik na drugom spratu, svakog radnog dana od 7 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Kosjerić (www.kosjeric.rs).

Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u izloženi materijal  Plana detaljne regulacije za izgradnju MHE „Lastva“, Odeljenje  za urbanizam, investicije, izgradnju i inspekcijske poslove Opštinske uprave opštine Kosjerić (kancelarija broj 24, na drugom spratu), pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija.

Primedbe i sugestije na izloženi  materijal mogu se dostaviti tokom trajanja ranog javnog uvida u pisanom obliku, Službi za urbanizam, izgradnju i inspekcijske poslove Opštinske uprave opštine Kosjerić, lično na pisarnici ili poštom, zaključno sa 10.08.2016. godine.

Po završenom ranom javnom uvidu Odeljenje za urbanizam, izgradnju i inspekcijske poslove Opštinske uprave opštine Kosjerić priprema izveštaj o obavljenom ranom javnom uvidu, koji usvaja Komisija za planove opštine Kosjerić.

OPŠTINSKA UPRAVA
ODELjENjE ZA URBANIZAM, INVESTICIJE, IZGRADNjU I INSPEKCIJSKE POSLOVE

Tekst Plana možete preuzeti OVDE
Namenu površina možete preuzeti OVDE.

Nazad
SAGLASNOST „BANjICA“
Napred
Javni uvid – PDR za rekonstrukciju, adaptaciju i dogradnju dalekovoda
Izbornik