ЈАВНИ УВИД – „ЛУЧИЋА ОГРАДА“

Категорија: Служба за урбанизам - обавештења

Општинска управа општине Косјерић, на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),

 ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЛУЧИЋА ОГРАДА“

Јавни увид трајаће 30 дана од 07.03.2016. год. закључно са 05.04.2016. год. Материјал је изложен у згради Општине Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић бр.10, ходник на другом спрату, сваког радног дана од 7 до 15 часова.

ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

СТРАТЕШКУ ПРОЦЕНУ УТИЦАЈА ПДР МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

Назад
РАНИ ЈАВНИ УВИД – ДАЛЕКОВОД ТС „КОСЈЕРИЋ“ – ТС „ВАЉЕВО 1“
Напред
ЈАВНИ УВИД – „БРДО ГРАД 1“
Изборник