6. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 6. novembar 2013. godine (sreda), u sali broj 11. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati

6. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći

D N E V N I  R E D

 1. REŠENjE O RAZREŠENjU ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA.
 2. IZBOR ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA.
 3. PREDLOG ODLUKE O DRUGOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2013. GODINU.
 4. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTU.
 5. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANjE NAKNADE TROŠKOVA ZA LEČENjE NEPLODNOSTI POSTUPCIMA BIOMEDICINSKOG POTPOMOGNUTOG OPLOĐENjA.
 6. PREDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANjU ELEMENATA POREZA NA IMOVINU ZA TERITORIJU OPŠTINE KOSJERIĆ.
 7. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU REGIONALNOG PLANA UPRAVLjANjA OTPADOM ZA GRADOVE UŽICE I ČAČAK I OPŠTINE IVANjICA, POŽEGA, BAJINA BAŠTA, LUČANI, ARILjE, ČAJETINA I KOSJERIĆ.
 8. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA MHE „GODLjEVO – PARAMUN“ I MHE „RADANOVCI“.
 9. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU PLANA DETALjNE REGULACIJE „BRDO GRAD 2“.
 10. PREDLOG IZMENE I DOPUNE ODLUKE O OSNIVANjU KJP „ELAN“, KOSJERIĆ.
 11. PREDLOG IZMENE I DOPUNE ODLUKE O OSNIVANjU JP „INFORMATIVNI CENTAR“, KOSJERIĆ.
 12. PREDLOG IZMENE I DOPUNE ODLUKE O OSNIVANjU JKP „GRADSKA TOPLANA“, KOSJERIĆ.
 13. PREDLOG ODLUKE O SPROVOĐENjU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANjE DIREKTORA KJP „ELAN“, KOSJERIĆ.
 14. PREDLOG ODLUKE O SPROVOĐENjU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANjE DIREKTORA JP „INFORMATIVNI CENTAR“, KOSJERIĆ.
 15. PREDLOG ODLUKE O SPROVOĐENjU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANjE DIREKTORA JKP „GRADSKA TOPLANA“, KOSJERIĆ.
 16. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „ JORDAN ĐUKANOVIĆ“, VARDA.
 17. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „ JORDAN ĐUKANOVIĆ“, VARDA.
 18. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE U KOSJERIĆU.
 19. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE U KOSJERIĆU.
 20. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „ MITO IGUMANOVIĆ“, KOSJERIĆ.
 21. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE „ MITO IGUMANOVIĆ“, KOSJERIĆ.
 22. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD, KOSJERIĆ.
 23. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD, KOSJERIĆ.
 24. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD, KOSJERIĆ.
 25. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD, KOSJERIĆ.
 26. PREDLOG REŠENjA O UKIDANjU STATUSA PUTNOG ZEMLjIŠTA KAT.PARCELE BRPJ 2482/5.
 27. IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ 33. TURISTIČKOJ MANIFESTACIJI „ČOBANSKI DANI“.
 28. ODBORNIČKA PITANjA
 29. RAZNO

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Dragan Tulimirović

Zapisnik sa sednice možete preuzeti OVDE.
Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik