5. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 17. oktobar 2017. godine (utorak), u sali broj 11. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

5. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I R E D

 1. UTVRĐIVANjE PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 2. USVAJANjE PREDLOGA KOMISIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U VEZI IZDAVANjA GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA IZVOĐENjE RADOVA NA IZGRADNjI POSTROJENjA ZA DOZIRANjE I KORIŠĆENjE GORIVA DOBIJENOG IZ ČVRSTOG OTPADA (SRF) ZA KOMBINOVANO SAGOREVANjE SA OSNOVNIM FISILNIM GORIVIMA U ROTACIONOJ PEĆI.
 3. PREDLOG ODLUKE O TREĆEM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ.
 4. PREDLOG ODLUKE O PRISTUPANjU PROMENI STATUTA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 5. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU IZMENA PROSTORNOG PLANA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KOSJERIĆ.
 6. PREDLOG ODLUKE O PROMENI U NAZIVU USTANOVE, DELATNOSTI I ORGANIMA TURISTIČKO-SPORTSKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 7. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKO-SPORTSKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 8. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 9. PROGRAM RADA TURISTIČKO-SPORTSKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU.
 10. ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSTUPKU U NAČINU REŠAVANjA ZAHTEVA GRAĐANA ZA NAKNADU ŠTETE USLED UJEDA NAPUŠTENIH PASA I MAČAKA.
 11. PREDLOG ODLUKE O OPŠTEM KUĆNOM REDU U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 12. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PREVOZU UČENIKA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 13. PREDLOG ODLUKE O IZMENANA I DOPUNAMA ODLUKE O MESNIM ZAJEDNICAMA.
 14. PREDLOG ODLUKE O STIPENDIRANjU STUDENATA SA TERITORIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 15. PREDLOG ODLUKE O VRAĆANjU STIPENDIJA.
 16. PREDLOG PRAVILNIKA O OSTVARIVANjU PRAVA NA OPŠTINSKU STIPENDIJU.
 17. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU KOMISIJE ZA STUDENTSKE STIPENDIJE.
 18. PREDLOG PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA BUDžETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU.
 19. PREDLOG PRVOG REBALANSA POSLOVANjA JKP „DUBOKO“, UŽICE ZA 2017. GODINE.
 20. PREDLOG ZAKLjUČKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA STATUT NARODNE BIBLIOTEKE „SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ.
 21. PRAVILNIK O RADU NARODNE BIBLIOTEKE „SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ.
 22. PROGRAM RADA NARODNE BIBLIOTEKE „SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU.
 23. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NARODNE BIBLIOTEKE „SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ.
 24. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NARODNE BIBLIOTEKE „SRETEN MARIĆ“, KOSJERIĆ.
 25. NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DRŽANjU ŽIVOTINjA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 26. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU KJP „ELAN“, KOSJERIĆ ZA 2016. GODINU.
 27. DAVANjE SAGLASNOSTI KJP „ELAN“, KOSJERIĆ NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI U 2016. GODINI.
 28. PREDLOG REBALANSA PROGRAMA POSLOVANjA KJP „ELAN“, KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU.
 29. PREDLOG IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O RADU KJP „ELAN“, KOSJERIĆ.
 30. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JKP „GRADSKA TOPLANA“, KOSJERIĆ ZA 2016. GODINU.
 31. REŠENjE O RAZREŠENjU ČLANA NADZORNOG ODBORA JKP „GRADSKA TOPLANA“, KOSJERIĆ.
 32. REŠENjE O IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA JKP „GRADSKA TOPLANA“, KOSJERIĆ.
 33. GODIŠNjI PROGRAM RADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU.
 34. PLAN RADA CRVENOG KRSTA KOSJERIĆ ZA 2017. GODINU
 35. ODBORNIČKA PITANjA.
 36. RAZNO.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Ivan Likić

Zapisnik sa sednice možete preuzeti OVDE.
Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.
Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik