3. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 102. stav 2. alineja 3. i člana 111.  Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj: 6/19 ), S A Z I V A M  za 30. jun 2021 .g (sreda), u  sali broj 11 na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

  1. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ po hitnom postupku

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

1.PREDLOG ODLUKE O ZADUŽIVANjU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA FINANSIRANjE KAPITALNIH INVESTICIONIH RADOVA.

-materijal u prilogu-

2.PREDLOG ODLUKE O DRUGOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2021. GODINU.

-materijal dostavljen za predhodnu sednicu-

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Tatjana Koković

Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.

Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik